1.1 milyon esnaf kıyımı yaşandı!

1.1 milyon esnaf kıyımı yaşandı!
Esnafın AVM’lerle haksız rekabet içerisine sokulması, alışveriş merkezlerinin sayısının kontrolsüz bir şekilde hızla artması...

Türkiye’de son yıllarda unutulan, önemsenmeyen kavramlardan biri de ‘’esnaf’’ oldu.Başbakan Erdoğan’ın gittiği her yerde ekonomi şahane, süper, mükemmel, faiz lobisi bizi kıskanıyor, dış mihraklar ekonomimizin büyümesini istemiyor söylemlerinin yalan balonu patlaya patlaya bir halk uyuduğu uykudan uyanmaya başladı.

Büyük Türkiye olmak için her yere AVM yapmak çok gerekliymiş gibi davranan ve halkın beynini bu şekilde yıkayan 11 yıllık AKP Hükümeti’nin sebep olduğu felaketlerin başında ekonomimizin bel kemiği olan esnaflarımızın yok edilmeye çalışılması söylenebilir.Her yere büyük ve gösterişli AVM’ler yaparak Türk Halkı’nı bilinçsiz tüketim sürüsü haline getirmek için canla başla çalışan bir iktidarın pençesinde kıvranan bir esnaf gerçeğimiz de ortada durmakta.Esnafın AVM’lerle haksız rekabet içerisine sokulması, alışveriş merkezlerinin sayısının kontrolsüz bir şekilde hızla artması, AVM’lerin şehrin merkezinde açılmasına göz yumulması, vergi yükü esnaf katliamı yaşamasına neden olan sebepler arasında.Ege-Ko­op Ge­nel Baş­ka­nı Hü­se­yin As­lan yaptığı açıklamada, es­na­fın or­ta sı­nıf de­nen ol­gu­yu oluş­tur­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Her eko­no­mik kriz­den, olum­suz­luk­tan da ilk on­lar et­ki­le­ni­yor, bir­ço­ğu ça­re­yi ke­penk­le­ri ka­pat­mak­ta bu­lu­yor. Hak­sız re­ka­bet or­ta­mı, fi­nans­man ye­ter­siz­li­ği, ver­gi yü­kü, mes­le­ki eği­tim ye­ter­siz­li­ği, iş hac­min­de da­ral­ma, ver­gi ve sos­yal gü­ven­lik uy­gu­la­ma­la­rın­da­ki so­run­lar, mev­zu­at dü­zen­le­me­le­rin­den kay­nak­la­nan prob­lem­ler, pa­zar­la­ma ve tek­no­lo­ji ko­nu­la­rın­da­ki bil­gi ek­sik­li­ği, iş­ye­ri te­mi­nin­de­ki zor­luk­lar, bü­rok­ra­tik en­gel­ler gi­bi bir­çok so­run­la bo­ğu­şu­yor­la­r” de­di.Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) is­ta­tis­tik­le­ri­ne gö­re, 2005 ile 2013’ün ilk 6 ayı ara­sın­da top­lam 1 mil­yon 145 bin es­naf ve sa­nat­ka­r, kay­dı­nı sil­dir­di. Kay­dı­nı sil­di­ren­ler ara­sın­da sicil ter­ki­ni ya­pan es­naf grup­la­rı­nın ba­şın­da bak­kal­lık, ba­yi­lik, bü­fe­ci­lik, kah­ve­ci­lik, mi­ni­büs­çü­lük, tak­si­ci­lik, ka­dın ve er­kek kua­för­lü­ğü, lo­kan­ta­cı­lık, pa­zar­cı­lık, ser­vis ara­cı iş­let­me­ci­li­ği ge­li­yor.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, haksız rekabetle esnafın çalışma ömrünün 1-3 sene arasına kadar düştüğünü söyledi. “Artık esnaftan büyüme beklemek hayal” diyen Palandöken, “Eskiden perakendeci önce imalatçı, sonra fabrikatör ve sonunda ihracatçı olurdu. Şimdi bu hayal. Franchise alanlar var. Ancak onların da ömrü 3-5 yıl arası” açıklamasını yaptı.AKP İktidarı’nın rant ve talana göz yuman, yandaşa fırsat cenneti yaratan, yanlış ekonomik uygulama ve planlarıyla ekonomimizin bel kemiği olan esnafları da yok etmesi, diğer yok etmeye çalıştığı  ya da çoktan yok ettiği Türkiye Cumhuriyeti gerçeklerinin uzun ve karanlık listesine yazılabilir. (LAE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com