1 milyon kişi işsiz kalacak!

1 milyon kişi işsiz kalacak!
İn­şa­at Mü­te­ah­hit­le­ri Kon­fe­de­ras­yo­nu (İM­KON) Ge­nel Baş­ka­nı Ta­hir Tel­li­oğ­lu; “Ko­nut­ta KDV uy­gu­la­ma­sın­dan ge­ri adım atıl­maz­sa, sek­tör­de is­tih­dam edi­len 4 mil­yon ki­şi­den yak­la­şık bir mil­yo­nu iş­siz ka­lı­r” uya­rı­sın

Tahir Tel­li­oğ­lu, “Tür­ki­ye eko­no­mi­si yüz­de 3’e ya­kın bü­yür­ken, in­şa­at sek­tö­rün­de­ki bü­yü­me­nin yüz­de 1’de kal­dı­ğı­nı, bu ra­ka­mın 2009’da­ki ek­si bü­yü­me­nin ar­dın­dan son yıl­lar­da­ki en dü­şük ra­ka­m” ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
 
Tel­li­oğ­lu, “Doğ­ru­dan ya da do­lay­lı ola­rak yak­la­şık 4 mil­yon ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­yan in­şa­at sek­tö­rü­nün dip yap­tı­ğı bir dö­nem­de yü­rür­lü­ğe gi­ren KDV uy­gu­la­ma­sı ne­de­niy­le, va­tan­daş, sı­fır ko­nut ye­ri­ne ikin­ci el ko­nut­la­ra yö­ne­le­cek. Ko­nut­ta KDV uy­gu­la­ma­sın­da ge­ri adım atıl­maz­sa, sek­tör­de yak­la­şık 1 mil­yon ki­şi iş­siz ka­lı­r” de­di.
 
Uy­gu­la­ma­dan ge­ri adım atıl­maz ya da sek­tö­rü ra­hat­la­ta­cak ye­ni bir dü­zen­le­me ge­ti­ril­mez­se, iş­siz­lik­te ar­tış ol­ma­sı ka­çı­nıl­maz gö­rü­nü­yor. (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com