1 YIL SÜRELİ 1 (BİR) ADET 2010 MODEL (ÜZERİ OLABİLİR) EN AZ 1500 CC MOTOR HACMİNE SAHİP KAPALI KASA KAMYONET (KOMBİVAN) KİRALAMA

1 YIL SÜRELİ 1 (BİR) ADET 2010 MODEL (ÜZERİ OLABİLİR) EN AZ 1500 CC MOTOR HACMİNE SAHİP KAPALI KASA KAMYONET (KOMBİVAN) KİRALAMA
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) SEYİTÖMER TAKİP VE KOORDİNASYON MÜDÜR YARDIMCILIĞI1 yıl süreli 1 (bir) adet 2010 Model (üzeri olabilir) en az 1500 cc motor hacmine sahip kapalı kasa kamyonet (kombivan) kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
İHALE İLANI
1 YIL SÜRELİ 1 (BİR) ADET 2010 MODEL (ÜZERİ OLABİLİR) EN AZ 1500 CC MOTOR HACMİNE SAHİP KAPALI KASA KAMYONET (KOMBİVAN) KİRALAMA
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) SEYİTÖMER TAKİP VE KOORDİNASYON MÜDÜR YARDIMCILIĞI
1 yıl süreli 1 (bir) adet 2010 Model (üzeri olabilir) en az 1500 cc motor hacmine sahip kapalı kasa kamyonet (kombivan) kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/168497
1-İdarenin
a) Adresi : 30 Ağustos Mahallesi Bahar Sokak 14 A/1 Blok KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742280835 - 2742280836
c) Elektronik Posta Adresi : yakup.turhan@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Seyitömer Takip ve Koordinasyon Müdür Yardımcılığı / Kütahya (gerektiğinde il dışı)
c) Süresi :  İşe başlama tarihinden itibaren 365((üçyüzaltmışbeş) ) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 30 Ağustos Mahallesi Bahar Sokak No: 14 A/1 Blok Merkez / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 28.11.2013 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Sürücüsüyle birlikte kiralanan her türlü araç kiralama hizmetleri.
b) Her türlü personel taşıma işleri.
(a) veya (b) maddelerinden herhangi biri verilirse iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Seyitömer Takip ve Koordinasyon Müdür Yardımcılığı Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK KÜTAHYA ŞB. TR22 0001 5001 5800 7301 1601 55 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seyitömer Takip ve Koordinasyon Müdür Yardımcılığı Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ((doksan)) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
AKİS BÖLGE GAZETESİ 20112013 (4x36)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com