20 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

20 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIRTÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU-KÜTAHYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ20 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaley
20 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU-KÜTAHYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
20 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/35624 
1-İdarenin 
a) Adresi : Saray Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA 
b) Telefon ve faks numarası : 2742236053 - 2742320999 
c) Elektronik Posta Adresi : http://www.kutahyakhgs.gov.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.  
b) Teslim yerleri  : D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Bina ve Ek Binası, Doç. Dr. İsmail KARAKUYU Simav Devlet Hastanesi, Gediz Devlet Hastanesi, Emet Devlet Hastanesi, Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi  
c) Teslim tarihi : Yüklenici ihale konusu cihazı sözleşme tarihi itibari ile 45 takvim günü içinde idarece teslim edilen yere tek partide teslim etmek zorundadır.  
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kütahya İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Saray Mh.FSM Blv.43100 Kütahya  
b) Tarihi ve saati : 26.04.2013 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 numaralı Tıbbi Cihaz Satın Alma işlemleri Konulu Genelgesi gereği; İstekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine kayıtlı ve tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde “Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylıdır’’ ibaresi aranacaktır. Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren isteklilerin, TITUBB’da ilgili ürünlerin tedarikçi firmalarının (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmıs olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri) ,teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları ile birlikte İhale Komisyon Baskanlığına sunacaklardır. İhale Komisyon Baskanlığı istekli ve ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden onaylı olup olmadığının teyidini yapacaklardır.Söz konusu genelge gereği TITUBB kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için, TITUBB kaydı bulunması gerekmediğine dair üretici firma tarafından onaylı belge İhale Komisyonuna verilecektir. Tüm ürünler Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 01.05.2008 tarih ve 2008/36 sayılı genelge hükümlerine uygun olmalıdır Tüm ürünler Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı (mükerrer) resmi gazete hükümlerine uygun olmalıdır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.03.2010 tarih ve 8310 sayılı (2010/11) genelge hükümlerine uygun olmalıdır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.3.1. İş deneyim belgeleri:  
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2. 
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:  
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 numaralı Tıbbi Cihaz Satın Alma işlemleri Konulu Genelgesi gereği; İstekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine kayıtlı ve tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde “Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylıdır’’ ibaresi aranacaktır. Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren isteklilerin, TITUBB’da ilgili ürünlerin tedarikçi firmalarının (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmıs olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri) ,teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları ile birlikte İhale Komisyon Baskanlığına sunacaklardır. İhale Komisyon Baskanlığı istekli ve ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden onaylı olup olmadığının teyidini yapacaklardır.Söz konusu genelge gereği TITUBB kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için, TITUBB kaydı bulunması gerekmediğine dair üretici firma tarafından onaylı belge İhale Komisyonuna verilecektir. Tüm ürünler Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 01.05.2008 tarih ve 2008/36 sayılı genelge hükümlerine uygun olmalıdır Tüm ürünler Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı (mükerrer) resmi gazete hükümlerine uygun olmalıdır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.03.2010 tarih ve 8310 sayılı (2010/11) genelge hükümlerine uygun olmalıdır
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:  
a) Firma teklif edilen cihaza ait orjinal kullanım kılavuzu vermelidir.Ayrıca cihaza ilişkin çalışma esasları kılavuzunu ve etiket bilgilerini Türkçe olarak vermelidir.
b)Cihazlara ait aplikasyon parametreleri,kullanım, arıza, bakım vs.ile ilgili orjinal kitap ve kataloglarıyla birlikte 1 adet Türkçe kullanım kılavuzu verilmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Tıbbi Cihaz Alımları benzeri iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Merkezi Satınalma adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 55 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Kütahya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi TR63 0001 0001 7900 0010 0056 32 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Saray Mh.FSM Blv.43100 Kütahya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ( DOKSAN) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
AKİS BÖLGE GAZETESİ 04042013   İTB:?2535 (8x27)
 
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com