29 Ekim yürüyüşüne valilikten engel!

29 Ekim yürüyüşüne valilikten engel!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Ankara’da TBMM önünde miting yapmak isteyen kuruluşlara Ankara Valiliği’nden yasak geldi.

Ankara Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nda buluşmak isteyen gruplara “Eğer miting yaparsanız, hakkınızda işlem yaparız” dedi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Ga­zi­ler, Şe­hit Dul ve Ye­tim­le­ri­nin “Te­rö­re kar­şı halk mi­tin­gi­” yap­ma­sı­na “Bu­gün An­ka­ra­’nın Başkent Oluşunun Yıl­dö­nü­mü­”dü­r de­yip izin ver­me­yen An­ka­ra Va­li­li­ği, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­’nı Ulu­s’­taki ilk TBMM önün­de kut­la­mak is­te­yen ku­ru­luş­la­ra da “O­ra­sı top­lan­ma ye­ri de­ği­l” de­yip izin ver­me­di.

 “Va­tan ve Cum­hu­ri­yet için Halk Bu­luş­ma­sı­” adı al­tın­da ya­pıl­mak is­te­nen top­lan­tıya izin vermeyen valilik tarafından, “Top­lan­tı ve gös­te­ri ya­pı­la­cak yer­ler ara­sın­da TBMM önü bu­lun­ma­mak­ta­dır. İzin­siz top­lan­tı ve gös­te­ri ya­pıl­mak is­ten­me­si ha­lin­de top­lan­tı­yı dü­zen­le­yen­le­rin ya­nı sı­ra bu­na ka­tı­lan­lar hak­kın­da da ya­sal iş­lem­ler ya­pı­la­cak­tı­r” uya­rı­sın­da bu­lu­nul­du.

KURULUŞLAR AÇIKLAMA YAPACAK

29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’n­da bir ara­ya gel­mek is­te­yen­le­rin amaç­la­rı­nın ulu­sal bay­ra­mı kut­la­mak ve ba­zı aşın­dır­ma gi­ri­şim­le­ri­ne dik­kat çek­mek ol­du­ğu­nu söy­le­yen der­nek yet­ki­li­le­ri, va­li­li­ğin ka­ra­rı­na tepki gösterdi. Bu­luş­ma­yı ger­çek­leş­tir­mek is­te­yen 20 ci­va­rın­da ku­ru­lu­şun baş­ka­nı ba­sın top­lan­tı­sı yapacak.

“SUSTURULMAK İSTENİYORUZ”

Buluşmayı gerçekleştirmek isteyen kuruluşların “çağrı” metninde 29 Ekim’de bir araya gelinmesinin gerekçesi ise şöyle belirtildi:
“Ata’mızın bu yüce eseri tahrip edilmektedir. O’nun en büyük devrimlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti devleti bölünüp parçalanmak isteniyor. Bölücü anayasa girişimiyle; din, mezhep ve etnik köken farkı gözetmeden ‘Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkı olduğu inancı’, O’nun en temel dayanaklarından biri yaptığı laiklik ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye bir din devletine dönüştürülmeye kalkışılmaktadır. Bilim adamları, gazetecileri, askerleri zindanlara atılarak susturulmaya çalışılmaktadır. Ulusal bayramlarımızda, kutlama törenleri kısıtlanmakta veya iptal edilmektedir.” (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com