29 Ekim’e katılan CHP’lilere fezleke

29 Ekim’e katılan CHP’lilere fezleke
Savcılık, yasaklı Cumhuriyet yürüyüşüne katılan Kılıçdaroğlu dahil 26 CHP’li vekilin dosyasını ayırdı.

An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, AK­P’­nin ya­sak­la­dı­ğı 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı­na ka­tı­lan ve ara­la­rın­da CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun da bu­lun­du­ğu 26 CHP’­li mil­let­ve­ki­li­nin dos­ya­sı­nı, ana so­ruş­tur­ma dos­ya­sın­dan ayır­dı. CHP’­li­ler­le il­gi­li dos­ya Par­la­men­ter Suç­lar Bü­ro­su­’na gön­de­ril­di.
 
Sözcü gazetesinin haberine göre, dos­ya­nın in­ce­len­me­si­nin ar­dın­dan ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lık­la­rı bu­lu­nan CHP’­li mil­let­ve­kil­le­ri hak­kın­da fez­le­ke ha­zır­la­na­bi­le­ce­ği gi­bi ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na da ka­rar ve­ri­le­bi­le­cek.
 
Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği, Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ve ba­zı si­vil top­lum ör­güt­le­ri ile va­tan­daş­lar, An­ka­ra Va­li­li­ği­’nin ya­sak­la­ma­sı­na rağ­men, Ulu­s’­ta­ki 1. Mec­lis önün­de kut­la­ma ger­çek­leş­tir­miş­ti.
 
Kut­la­ma­la­ra, CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu çok sa­yı­da CHP’­li mil­let­ve­ki­li de ka­tıl­mış, yü­rü­yü­şe izin ve­ril­me­me­si ne­de­niy­le po­lis ile mil­let­ve­kil­le­ri ara­sın­da ge­ri­lim ya­şan­mış­tı. Çı­kan olay­lar­da, po­li­sin sert mü­da­ha­le­si ne­de­niy­le çok sa­yı­da va­tan­daş da ya­ra­lan­mış­tı. (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com