4 KALEM KIRMIZI ET VE 3 KALEM TAVUK ETİ

4 KALEM KIRMIZI ET VE 3 KALEM TAVUK ETİ
SGK KÜTAHYA İL MÜDÜRLÜĞÜ 4 Kalem Kırmızı Et ve 3 Kalem Tavuk Eti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aş
4 KALEM KIRMIZI ET VE 3 KALEM TAVUK ETİ
SGK KÜTAHYA İL MÜDÜRLÜĞÜ 
4 Kalem Kırmızı Et ve 3 Kalem Tavuk Eti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/173185
1-İdarenin
a) Adresi : BALIKLI MAHALLESI OSMANLI CADDESI 57 43020 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742236360 - 2742230203
c) Elektronik Posta Adresi : kutahyasgim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri  : Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü mutfağına yapılacaktır 
c) Teslim tarihi : İdarenin haftalık yemek listesine göre 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası partiler halinde olacaktır. İdarenin haftalık yemek listesine göre en az bir takvim günü önceden yazılı faks mesajı ile (formatlı) haberdar edilecek olan yüklenici yazılı talep konusu malzemeyi temin ederek idarenin teslimat tarihi olarak belirlediği gün ve saatte Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Balıklı Mahallesi, Osmanlı Caddesi No:57 KÜTAHYA adreslerindeki mutfaklarına İdare ve Yüklenicinin birlikte imzalayacağı tartım ve geçici kabul tutanağı ile birlikte İrsaliye, Veteriner Sağlık Raporu ve ürün tesliminde nakil aracına ait Hayvan ve Hayvan Maddelerinin Taşınmasına Müsaade Edilmiş Belgesi eklenecek olup, ürünler Teknik Şartnamede belirtilen ambalajlarda teslim edilecektir. Teslim edilen kırmızı et ve tavuk etlerinin kesiminden sunulumuna kadar her aşamada idare tarafından istenildiği zaman kontrolü yapılabilecektir. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3.Kat Toplantı Salonu Balıklı Mah. Osmanlı Cad.No: 57 KÜTAHYA 
b) Tarihi ve saati : 10.12.2013 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
İsteklilerce teklif edilecek Kırmızı et ve tavuk eti Üretim tesislerinin (Üreticilerin) Kırmızı et ve tavuk eti için,
a- Gıda Sicil Sertifikası, b- Gıda Üretim Sertifikası, c- Çalışma İzin Belgesi,nin aslı veya noter onaylı suretlerinin verilmesi zorunludur.
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kurumumuzun Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasındaki MOSİP İşlemler bölümünden Kütahya İl Müdürlüğü hesabına doküman bedeli yatırıldıktan sonra, ihale dokümanı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisinden adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası 3.kat Destek Hizmetleri Şefliği Balıklı Mah. Osmanlı Cad. No: 57 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
AKİS BÖLGE  GAZETESİ  02122013  (4x31)
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com