6 KİŞİ PERSONEL (3 KİŞİ TEMİZLİK - 3 KİŞİ ZİYARETÇİ DANIŞMA YÖNLENDİRME) SOSYAL HİZMET MERKEZİ-KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

6 KİŞİ PERSONEL (3 KİŞİ TEMİZLİK - 3 KİŞİ ZİYARETÇİ DANIŞMA YÖNLENDİRME) SOSYAL HİZMET MERKEZİ-KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
6 KİŞİ PERSONEL (3 KİŞİ TEMİZLİK - 3 KİŞİ ZİYARETÇİ DANIŞMA YÖNLENDİRME) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt N
İHALE İLANI
6 KİŞİ PERSONEL (3 KİŞİ TEMİZLİK - 3 KİŞİ ZİYARETÇİ DANIŞMA YÖNLENDİRME) SOSYAL HİZMET MERKEZİ-KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
6 KİŞİ PERSONEL (3 KİŞİ TEMİZLİK - 3 KİŞİ ZİYARETÇİ DANIŞMA YÖNLENDİRME) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/173458
1-İdarenin
a) Adresi: FATİH MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 7 43020 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742236351 - 2742236354
c) Elektronik Posta Adresi : rehber.mustafagul@hotmail.com
ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi:    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ihale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 13.12.2013 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve İstenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, İlk ilan veya İhale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kfşl olması halinde, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya İhale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4,1.5 İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli İstekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-lmza kullanarak İndirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim Fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden İtibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
AKİS BÖLGE GAZETESİ 27112013   (4x25)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com