AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 87 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 87 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIKAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 87 Kalem Kırtasiye Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI
KURULUŞLARIN 87 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE 
SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 87 Kalem Kırtasiye Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/82924 
1-İdarenin 
a) Adresi : Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA 
b) Telefon ve faks numarası : 2742230232 - 2742250084 
c) Elektronik Posta Adresi : kutahya@aile.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.  
b) Teslim yerleri  : Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Çocuk Evleri Birimi (Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı KÜTAHYA), Kütahya Gülsen Güzen Toplum Merkezi Müdürlüğü(Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı KÜTAHYA), Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü (Hamidiye Mah.Sazak Mevkii KÜTAHYA), Kütahya Erkek Yetiştirme Yurdu (İstiklal Mah. Ertuğrul Gazi Cad.No:178 KÜTAHYA), Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü (Vefa Mah.Alayunt Cad.KÜTAHYA)  
c) Teslim tarihi : Malzemeler, sözleşme imzalanmasını takip eden 15(onbeş) iş günü içinde kuruluşlara bir defada teslim edilecektir.Kuruluş bazında toplam malzeme listesi ihale dokümanı ekinde yer almaktadır.  
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA  
b) Tarihi ve saati : 05.07.2013 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:  
1- Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte sunulmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
AKİS BÖLGE GAZETESİ 28062013   (4x31)
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com