Ak Parti Genel Ba?Kan Yard?Mc?S? H?Seyin ?Elik, D??İ?Leri Bakan?...

Ak Parti Genel Ba?Kan Yard?Mc?S? H?Seyin ?Elik, D??İ?Leri Bakan?...
-AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? H?seyin ?elik, D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu'nun, "Suriye'ye kar??...

-AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? H?seyin ?elik, D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu'nun, "Suriye'ye kar?? bir koalisyon olu?ursa, T?rkiye de bu koalisyon i?inde yer al?r" s?zlerini de?erlendirerek, "Davuto?lu, TBMM ad?na de?il, H?k?met ad?na konu?uyor. H?k?metin iradesini beyan edersiniz. Tezkereyi istiyoruz, dersiniz ama Meclis tezkereyi onaylar m?, onaylamaz m?; o ayr? bir olay. Dolay?s?yla topu taca atmaya gerek yok" dedi. ANKARA (ANKA) - AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? H?seyin ?elik, D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu'nun, "Suriye'ye kar?? bir koalisyon olu?ursa, T?rkiye de bu koalisyon i?inde yer al?r" s?zlerini de?erlendirerek, "Davuto?lu, TBMM ad?na de?il, H?k?met ad?na konu?uyor. H?k?metin iradesini beyan edersiniz. Tezkereyi istiyoruz, dersiniz ama Meclis tezkereyi onaylar m?, onaylamaz m?; o ayr? bir olay. Dolay?s?yla topu taca atmaya gerek yok" dedi.
?elik, Davuto?lu'nun, "Suriye'ye kar?? bir koalisyon olu?ursa, T?rkiye de bu koalisyon i?inde yer al?r" s?zlerini ele?tiren CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Faruk Lo?o?lu'na yan?t verdi. Davuto?lu'nun, H?k?metin iradesinden s?z etti?ini vurgulayan ?elik, "Davuto?lu, TBMM ad?na de?il, H?k?met ad?na konu?uyor. Bu konu?malar? yaparken de H?k?metin ba??ndaki isimle, Say?n Ba?bakan'la gerekli istiarelerini yapmadan b?yle bir ?ey s?ylemez. H?k?metin iradesini beyan edersiniz. Tezkereyi istiyoruz der ama Meclis tezkereyi onaylar m?, onaylamaz m?; o ayr? bir olay. Dolay?s?yla topu taca atmaya gerek yok" diye konu?tu.

-"ACIMASIZCA KEND? HALKINA SALDIRAN D?KTAT?R?N DURDURULMASI GEREK?YOR"-

Kimyasal silah olsa da, olmasa da Esad'?n "?izmeyi ?oktan a?m?? durumda" oldu?unu s?yleyen ?elik, ?unlar? ifade etti:
"Bu kadar ac?mas?zca kendi halk?na sald?ran bir diktat?r?n durdurulmas? gerekiyor. Bu, BM ?emsiyesi alt?nda olursa ?ok daha iyi olur.
BM'nin orada inceleme yapan heyeti, bir kan?t buldu?u zaman bunu d?nyaya a??klayacakt?r. Bir de uzmanlar?n uzun zamandan beri s?yledi?i bir ?ey var; dikkat ederseniz ilk g?nler m?saade etmediler. E?er kendinizden eminseniz niye bir hafta sonra m?saade ediyorsunuz? Kendi ?lkesine kar?? kimyasal silah kullanacak yery?z?nde bir ?lke yoktur, diyor. Halep?e'de g?rd?k, demek ki varm??. Saddam H?seyin de Baas??yd?, Be?ar Esad da, Be?ar Esad'?n babas? da Baas??yd?. Baas??lar?n uzun s?redir kendi halklar?na y?nelik yapt?klar?n? b?t?n d?nya biliyor. Bunu yeniden tan?mlamaya hi? gerek yok. Her ?ey meydandad?r. BM'nin heyeti orada bir ?ey bulabilir mi, bulamaz m?, bilemem. Ama orada yap?lan bir insanl?k su?udur ve buna bir son verilmesi gerekiyor. ?imdi k?? geliyor, bu kadar insan yerinden yurdundan ayr?lm??. Bir de Kuzey Irak'a gidenler var, 300 bin civar?nda oldu?u ifade ediliyor. T?rkiye maddi imk?nlar?yla, potansiyeliyle ?ok daha rahatl?kla gelen Suriyelileri misafir edebiliyor. Onlara b?t?n imk?nlar?n? seferber edebiliyor. Ama Kuzey Irak'taki insanlar?n ?ok ilkel ?artlarda bar?nd???n? s?yl?yorlar. Bir de k?? bast?rd???nda bu insanlar ne yapacak? Suriye meselesinin mutlak suretle tez elden bir ??z?me kavu?turulmas? gerekiyor."

-"T?RK?YE DOST B?R ?LKE OLARAK ?ZER?NE D??EN? YAPMAKTADIR"-

?elik, M?T M?ste?ar? Hakan Fidan'?n darbeden ?nce M?s?r Cumhurba?kan? Muhammed Mursi'yle g?r??mesine ili?kin, "M?T M?ste?ar?'n?n Mursi'yle ne payla?t???n? bilmiyorum, bilmem de gerekmiyor. Dost ?lkeler aras?nda her zaman istihbarat payla??m? vard?r. Suriye bizim dostumuz olan bir ?lkedir, halk? bizim dostumuz olan bir halkt?r ama darbecilerin i?gali alt?ndad?r, o ayr? bir olay. Dolayl? g?r??m?? olabilir, orada bir hareketlilik varsa kendisiyle payla?m??, uyarm?? olabilir. Bu da dostlar aras?nda yap?lmas? gereken bir ?eydir" dedi.
Mursi'nin serbest b?rak?lmas? i?in y?r?t?len giri?imlerle ilgili de de?erlendirmelerde bulunan ?elik, ??yle konu?tu:
"Sonu? verir mi vermez mi bilinmez. ??z?l?r ya da ??z?lmez; en az?ndan siz ?zerine d??eni yapm?? olursunuz. T?rkiye dost bir ?lke olarak ?zerine d??eni yapmaktad?r. Biz kendi tavr?m?zdan sorumluyuz, b?t?n d?nyan?n tavr?ndan sorumlu de?iliz. "T?rkiye yaln?z kald?' diyenlere s?yl?yorum; biz darbecilere yak?n olmaktansa, kendi halk?n? katledenlerden yana olmaktansa, kendi halk?na ate? edenlerden olmaktansa, her t?rl? zulme, haks?zl??a, diktat?rl??e boyun e?enlerden olmaktansa; biz onlar?n kar??s?nda olmay? insan olman?n gere?i kabul eden bir ekibiz. Biz baz? ?eylerin sonucunu de?i?tiremeyebiliriz ama tepki de mi g?stermeyelim? Bizim bir yerde yaln?z kald???m?z falan da yok. B?t?n Ortado?u halklar?n?n aras?nda bir anket yap?n, hangisinde yaparsan?z yap?n, bu insanlar?n idol kabul etti?i lider Recep Tayyip Erdo?an'd?r ve tavr?ndan dolay? "Helal olsun' dedikleri ?lke, T?rkiye'dir."

-"SI?IRLARIN A?LADI?I G?R?LMEM??T?R"-

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n kat?ld??? bir programda a?lamas?yla ilgili ele?tirilere de tepki g?steren ?elik, ??yle konu?tu:
"M?s?r'da 17 ya??ndaki Esma adice, g??s?nden vurularak ?ehit edildi. Ba?bakan'?n kat?ld??? programda babas?n?n Esma i?in yazd??? mektup okundu, ?ok dramatik bir mektuptur. Birazc?k vicdan, kalp sahibi olan, duygular? k?relmemi? olan bir insan?n b?yle bir hadise kar??s?nda ?z?lmemesi, duygulanmamas?, g?zya?lar?n?n akmamas? m?mk?n de?il, e?er insansa. Ba?bakan'?n b?yle bir olay kar??s?nda a?lamas? son derece insanidir, son derece insancad?r. A?lamak insancad?r, insanidir, insana mahsustur. Bug?ne kadar s???rlar?n a?lad??? g?r?lmemi?tir. Hayvanlar g?lmezler de, a?lamazlar da. Bu, insani bir ?eydir. Bu kadar insani, masum bir hadiseyi "Ba?bakan'?n aczi, sanal g?zya?lar?, televizyon ekranlar?nda zor duruma d???p a?lamas?' ?eklinde nitelendirmek ancak duygusuz, kalpsiz, b?t?n hislerden yoksun olmay? gerektiriyor. ?ahsi kederinizden, aczinizden dolay? da a?layabilirsiniz ama a?lama ?efkatten, merhametten de kaynaklanabilir. Ba?kas?n?n derdiyle dertlenmekten kaynaklanabilir. Bu tav?rlar? Say?n K?l??daro?lu'nun da Say?n Bah?eli'nin de bu tavr?n? kalpsizlik, duygusuzluk olarak de?erlendiriyorum ve bunu i? politika malzemesi yapm?? olmalar?ndan dolay? onlar? ay?pl?yor, k?n?yorum."

-DEMOKRAT?KLE?ME PAKET?

Demokratikle?me paketinde, gayrim?slimlerle ilgili d?zenlemeler de oldu?una dikkat ?eken ?elik, "Alevi vatanda?lar?m?zla ilgili konular var. Burada hangisi ??kar, hangisi gelir bilemem ama k?lt?rel baz? haklarla ilgili K?rt vatanda?lar?m?zla ilgili baz? talepler var. T?rkiye'de kendini ?teki hisseden veya hissettirilen insanlar?n taleplerini bir ?ekilde gidermeye ?al???yoruz. Kamuoyu alg?s?n? y?netmek diye bir ?ey var. Sonu?ta bug?n yapt???m?z ve ger?ekle?tirdi?imiz baz? ?eyleri 2003'te ifade etseydik, bu parti i?in bir kapatma sebebiydi. Birileri i?in de darbe gerek?esiydi. T?rkiye demokratikle?tik?e T?rkiye'de bir zihniyet devrimi olduk?a meselelerimizi ?ok daha rahat bir ?ekilde konu?arak ??zmeye devam edece?iz. Ben buna inan?yorum."(ANKA/SON)
(AR/AY?/ORH)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com