AK Valiler Seçime hazır...

AK Valiler Seçime hazır...
AKP İl Başkanlıkları gibi çalışan Valilikler 'Allah'ın izniyle', 'İnşallah' 30 Mart'taki yerel seçimlere hazır...

Isparta Valiliği, Başbakan’ın bugünkü Burdur mitingi için seferberlik ilan etti...

Kamu kurumlarına ait araçların Başbakan’ın heyetine tahsis edilmesi istendi.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın bu­gün­kü Bur­dur mi­tin­gi için tüm dev­let da­ire­le­ri se­fer­ber ol­du. Is­par­ta Va­li Yar­dım­cı­sı İs­ma­il Ak­man; Ai­le Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı, Bi­lim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu, Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, TEİ­AŞ, Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı, Kül­tür Ba­kan­lı­ğı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı il mü­dür­lük­le­ri­ne ve Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­ter­li­ği­’ne bi­rer ya­zı gön­der­di.


‘Önemle rica ederim’

Ya­zı­da, “Baş­ba­ka­nı­mız Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın 27 Şu­bat 2014 Per­şem­be gü­nü Bur­du­r’­u zi­ya­ret ede­cek­le­ri Bur­dur Va­li­li­ği­’n­ce bil­di­ril­miş­tir. Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­zın re­fa­kat­le­rin­de­ki he­ye­te ih­ti­yaç olan ku­ru­mu­nu­za ait si­vil pla­ka­lı araç­la­rın (araç üze­rin­de lo­go ve amb­lem bu­lun­ma­yan) ta­ma­mı­nın 26-27 Şu­bat 2014 ta­rih­le­rin­de, Bur­dur Va­li­li­ği em­ri­ne gö­rev­len­di­ril­me­si­ni ve so­nu­cun­dan bil­gi ve­ril­me­si­ni önem­le ri­ca ede­ri­m” de­nil­di.

‘Psikolojisi bozuldu’

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ad­nan Kes­kin ko­nuy­la il­gi­li ola­rak şunları söyledi: “Baş­ba­kan ‘Öl­düm öle­ce­ği­m’ psi­ko­lo­ji­siy­le ha­re­ket edi­yor. Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı, pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri, ‘pa­ra­la­rı sı­fır­la­dın mı­’ söz­le­ri za­ten kö­tü olan psi­ko­lo­ji­si­ni iyi­ce boz­du. Mi­ting­ler­de kur­tu­lu­şu çev­re il­ler­den arı­yor. Bin­dir­me kı­ta­lar­la mi­ting ya­pı­yor. Va­li­ler dev­le­tin va­li­si ol­du­ğu­nu unut­ma­ma­lı.”

İŞTE ÖZEL KALEMİN O YAZISI

untitled-11.jpg2_1.jpg

Sözcü

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com