Akbilde büyük oyun

Akbilde büyük oyun
İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin (İBB) ak­bil uya­nık­lı­ğı tam gaz sü­rü­yor.
Mayıs ayında akbil ücretlerine gizli zam yaparak kasasını dolduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aylık mavi akbille de milyonlarca kişiyi mağdur ediyor
 
İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin (İBB) ak­bil uya­nık­lı­ğı tam gaz sü­rü­yor. Be­lir­li bir üc­ret kar­şı­lı­ğı sı­nır­sız ola­rak top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­na bin­me im­ka­nı ve­ren gün­lük, haf­ta­lık, 15 gün­lük kart­la­rı kal­dı­ran İBB, ma­yıs ayın­da Ay­lık Ma­vi Ak­bi­l’­e yüz­de 10 zam ya­pa­rak 155 li­ra­ya çı­kar­dı. Bu­nu da ka­mu­oyu­na açık­la­mak ye­ri­ne in­ter­net si­te­sin­den du­yu­ra­rak giz­le­yen İBB, 200 bi­niş hak­kı­nı ise 180’e dü­şür­dü.

Hak­lar ha­va­ya uçu­yor
İB­B’­nin uya­nık­lı­ğı bu­nunla da bit­me­di. İd­di­aya gö­re, Ay­lık Ma­vi Ak­bi­l’­e 155 li­ra ve­ren va­tan­daş, için­de­ki kon­tör bit­me­se de bir son­ra­ki ay ye­ni ay­lık hak al­dı­ğın­da yi­ne 155 li­ra öde­mek zo­run­da. Bu du­rum­da Ay­lık Ma­vi Ak­bi­l’­de ka­lan bi­niş hak­la­rı­nın ha­va­ya uçtuğu be­lir­ti­li­yor. Böy­le­ce va­tan­da­şın kul­lan­ma­dı­ğı kon­tör­ler için de pa­ra öde­di­ği kay­de­di­li­yor.

Kas­ko ör­ne­ği öne­ri­si
Va­tan­da­şın kul­lan­ma­dık­la­rı bi­niş hak­la­rı için İB­B’­ye bir öne­ri­si var. Kas­ko ör­ne­ği­ni ve­ren va­tan­daş­lar şu nok­ta­la­ra dik­kat çek­ti:
“Kas­ko­su bu­lu­nan bir araç 1 yıl bo­yun­ca ka­za yap­ma­dı­ğı za­man, bir son­ra­ki dö­nem­de be­lir­li oran­da in­di­rim alı­yor. Bi­ze de kul­lan­ma­dı­ğı­mız bi­niş hak­la­rı için bir son­ra­ki ay ala­ca­ğı­mız Ay­lık Ma­vi Ak­bi­l’­de be­lir­li in­di­rim ya­pıl­sın. Hem biz mağ­dur ol­ma­ya­lım, hem de be­le­di­ye­nin ce­bi­ne hak­sız mil­yon­lar­ca li­ra gir­me­sin.”
 
“Zarar ediyoruz” yalanı
İSTANBUL’da 1 milyon 600 bin adet akbil ve İstanbulkart kullanıcısı var. Yılda 600 bine yakın kartı yenileyen İBB bu kartlar için 10 lira alıyor. Kaba bir hesapla 6 milyon lirayı sadece kart yenileyerek elde eden İBB taşıma ücretlerine zam yaparken “İETT zarar ediyor”bahanesi arkasına saklanıyor. İETT’ nin kendi hesaplarına göre İETT sadece bilet satışlarından ve akbil dolumlarından aylık 131 milyon 453 bin TL gelir elde ediyor. Bayilere ödenen primlerden sonra elde 130 milyon kalıyor.
 
Çalınması durumunda 40 lira ceza kesiliyor
Me­tal man­ye­tik­li ak­bil­ler 5 li­ra kar­şı­lı­ğın­da ia­de edi­le­bi­li­yor­du. An­cak İET­T’­nin geç­ti­ği­miz yıl al­dı­ğı ka­rar­la ia­de­yi kal­dır­dı. 6 li­ra­ya sat­tı­ğı İs­tan­bul­kar­t’­ın de­po­zi­to­su bu­lun­mu­yor. Ay­nı şe­kil­de Öğ­ren­ci Kar­tı üc­re­ti ola­rak Va­kıf­bank ta­ra­fın­dan tah­sil edi­len 10 li­ra­nın da ia­de­si müm­kün de­ğil. Be­le­di­ye, kart kay­be­den öğ­ren­ci­le­ri de ce­za­lan­dı­rı­yor. Kart­la­rın her­han­gi bir se­bep­le ye­ni­len­me­si ta­le­bin­de es­ki kar­tın ib­ra­zı şar­tıy­la 10 li­ra alı­nı­yor.
 
Öğ­ren­ci, kar­tı­nı kay­bet­me­si du­ru­mun­da 10 li­ra öde­mek zo­run­da bı­ra­kı­lı­yor. İkin­ci ve üçün­cü ça­lın­tı ve­ya za­yi du­ru­mun­da 20, dör­dün­cü­sün­de ise 40 li­ra ce­za ke­si­li­yor.(SBK)

Sözcü
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com