“Akil adamların görevi hipnoz”

“Akil adamların görevi hipnoz”
Kocasakal “Erdoğan’ın toplumsal hipnoz projesine katılanlar arasında canımı en çok sanatçılar acıttı. Kendinize güveniyorsanız koyun sandığı halka sorun” dedi.

İs­tan­bul Ba­ro Baş­ka­nı Avu­kat Doç. Dr. Ümit Ko­ca­sa­kal, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Apo ile gö­rüş­me­le­ri hal­ka an­lat­mak­la gö­rev­len­dir­di­ği akil adam­la­rı ana­liz et­ti.
 
Ya­şa­nan sü­re­ci Sev­r’­e ben­ze­ten Ko­ca­sa­kal, akil adam­la­rın iş­le­vi­nin top­lu­mu cum­hu­ri­ye­ti, üni­ter ya­pı­yı ve Türk mil­le­ti­ni im­ha pro­je­si­ne ik­na et­mek ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
 
İş­te Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek’in haberine göre, Ümit Ko­ca­sa­ka­l’­ın çar­pı­cı tes­pit­le­ri:
 
-Türk mil­le­ti­ne kar­şı psi­ko­lo­jik, zi­hin­sel bir sal­dı­rı var. “A­kil adam­la­r” de­ni­len ki­şi­ler ara­cı­lı­ğı ile Türk mil­le­ti­ne kar­şı ye­ni bir psi­ko­lo­jik ha­re­ka­ta ha­zır­la­nı­lı­yor. Bu bir et­ki ajan­lı­ğı pro­je­si­dir.
 
-Bu Cum­hu­ri­ye­tin tas­fi­ye­si­nin psi­ko­lo­jik ve zi­hin­sel alt ya­pı­sı­nı oluş­tur­ma, bir top­lum­sal hip­noz pro­je­si­dir. Cum­hu­ri­ye­ti, üni­ter ya­pı­yı ve Türk mil­le­ti­ni im­ha pro­je­si­ne ik­na et­mek. Akil adam­lar ara­sın­da en çok 3 ki­şi ca­nı­mı acı­tı­yor.
 
-Hülya Koç­yi­ğit… Keş­ke “şey­ta­n”­a uy­ma­yıp, o gü­ze­lim si­yah be­yaz Türk film­le­ri­nin “me­le­ği­” ola­rak kal­say­dı. Kim der­di ki ha­ya­tı­mız­dan bu şe­kil­de çe­kip gi­de­cek­ti. Be­nim için ar­tık böy­le bi­ri yok.
 
 -Orhan Gen­ce­bay. Bir za­man­lar bi­zim Or­han Abi­miz­din, şim­di baş­ka bir yol bul­dun, mut­lu­luk se­nin ol­sun… Ya­zık, ar­tık o da yok. Şu par­ça­sı ge­li­yor ak­lı­ma: “Ya­zık­lar ol­sun, ya­zık­lar ol­sun…” Ge­ri­si­ni ken­di ta­mam­la­sın.
 
-Kadir İna­nır. Ar­tık sa­na kim ina­nır… Bu­na hak­kı­nız yok­tu. Ney­se din­le­ye­ce­ği­miz, iz­le­ye­ce­ği­miz baş­ka ve ger­çek sa­nat­çı­lar var. Ken­di­le­ri­ne çok bi­li­nen bir şar­kı­nın söz­le­ri ile ve­da edi­yo­rum: “Ya­şa­dı­ğım(ız) bir ya­lan­dı, be­nim (bi­zim) için öl­dün(üz) ar­tık…”
 
“GELECEĞİMİZE BİZ KARAR VERİRİZ”

 
Ancak ar­tık Türk mil­le­ti bu oyu­nu gör­müş­tür ve bu mil­let ken­di­si­nin, mil­li mü­ca­de­ley­le ya­rat­tı­ğı Cum­hu­ri­ye­ti­nin tas­fi­ye­si­ne izin ver­me­ye­cek. Ken­di­ni­ze gü­ve­ni­yor­sa­nız ko­yun san­dı­ğı ve hal­ka so­run. Ba­ka­lım mil­le­ti­miz bu­nu ka­bul edi­yor mu? Ge­le­ce­ği­mi­ze söz­de “a­kil adam­la­r” de­ğil, biz­ler, Türk mil­le­ti ka­rar ve­ri­riz.” (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com