AKP askerin parasına göz dikti!

AKP askerin parasına göz dikti!
Maliye Bakanlığı, TSK mensuplarının bağlı olduğu Ordu Yardımlaşma Kurumu için düğmeye bastı. Bakanlık, yasal düzenlemeyi beklemeden OYAK’tan vergi alacak.

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) men­sup­la­rı­nın yar­dım­laş­ma ve emek­li­lik fo­nu Or­du Yar­dım­laş­ma Ku­ru­mu (OYAK) ile il­gi­li ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­nın ar­dın­dan hü­kü­me­tin ‘ver­gi­’ iş­ta­hı çık­tı.
 
Sözcü gazetesinden Başak Kaya’nın haberine göre, Hü­kü­met, Er­ge­ne­ko­n’­un fi­nan­sö­rü ol­mak­la suç­la­nan, Da­nış­tay sal­dı­rı­sıy­la bağ­lan­tı­lan­dı­rı­lan OYA­K’­ın iş­ti­rak­le­rin­den (or­tak­la­rın­dan) ver­gi al­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Ku­rum­lar Ver­gi­si mu­afi­ye­ti­nin ana fa­ali­yet ala­nı ile sı­nır­lı ol­du­ğu, iş­ti­rak­le­rin ver­gi­ye ta­bi ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şüy­le, OYA­K’­ın 50’yi aş­kın iş­ti­ra­kin­den ka­zan­dı­ğı ge­li­rin yüz­de 20’si­ni ala­bil­mek için ça­lış­ma baş­lat­tı. Mec­lis Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu bün­ye­sin­de ku­ru­lan OYAK alt ko­mis­yo­nu, ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak, ra­po­ru­nu ha­zır­la­dı.
 
Ra­por­da, “Ku­ru­mun Sa­yış­tay ve Ma­li­ye de­ne­ti­mi­ne ta­bi ol­ma­sı, iha­le­le­rin mer­cek al­tı­na alın­ma­sı, usul­süz­lük şüp­he­le­ri­nin in­ce­len­me­si ge­re­ki­r” de­nil­di. Ra­por­da ay­rı­ca ku­ru­mun fa­ali­yet­le­ri­nin ver­gi­len­di­ril­me­si ko­nu­su­nun ya­sal dü­zen­le­mey­le açık­lı­ğa ka­vuş­tu­rul­ma­sı is­ten­di.
 
Ko­mis­yon, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın ver­gi de­ne­tim­le­ri­ni, ya­sa­yı bek­le­me­den OYAK ve iş­ti­rak­le­ri açı­sın­dan de­ğer­len­dir­me­si­ni öner­di.
 
OYA­K’­a hem ken­di ka­nu­nun­da hem de Ver­gi Ka­nu­nu­’n­da hiç­bir şar­ta bağ­lan­ma­dan Ku­rum­lar Ver­gi­si mu­afi­ye­ti ta­nın­ma­sı­na kar­şın, ra­por­da “Ku­ru­luş ama­cı­na yö­ne­lik fa­ali­yet ko­nu­la­rı ile sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı­” ge­rek­ti­ği gö­rü­şü­ne yer ve­ril­di. Ra­por­da, OYA­K’­ın iş­ti­rak­le­ri­ne borç ver­me­si­nin, ko­nut sa­tış­la­rı­nın ve ben­ze­ri fa­ali­yet­le­ri­nin ama­cı dı­şın­da ol­du­ğu be­lir­til­di.
 
Ge­çen yıl 2.1 mil­yar li­ra ver­gi öde­yen OYA­K’­ın yak­la­şık 16 mil­yar li­ra öz­kay­na­ğı bu­lu­nu­yor ve 50’ye ya­kın iş­ti­ra­ki­nin 24’ü doğ­ru­dan iş­ti­rak ko­nu­mun­da. Do­lay­lı iş­ti­rak­le­rin­de OYAK ku­rum­lar ver­gi­si öde­mi­yor. Bu­na kar­şın Grup Şir­ket­le­ri ile bir­lik­te 2009-2011 yıl­la­rı ara­sın­da Tür­ki­ye­’de öde­nen tüm ver­gi­le­rin yüz­de 0.71’i­ni (5.1 mil­yar TL), top­lam ku­rum­lar ver­gi­si­nin ise yüz­de 1’i­ni (753 mil­yon TL) öder­ken, top­lam ih­ra­ca­tın yüz­de 3.71’i­ni (12.9 mil­yar do­lar) ger­çek­leş­tir­di. (CTK)
 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com