AKP başarılı olduğu için değil, sahayı boş bulduğu için kazanıyor'

AKP başarılı olduğu için değil, sahayı boş bulduğu için kazanıyor'
Hollanda Sos­yal Demok­rat Par­ti­si es­ki Mil­let­ve­ki­li Meh­met Fev­zi Kap­lan Tür­ki­ye­’de se­çim­le­ri ka­zan­ma­nın al­tın ku­ral­la­rı­nı Sözcü­’ye de­ğer­len­dir­di.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül ara­sın­da­ki gö­rüş­me­le­ri de sağ­la­yan isim­ler­den olan Stra­te­ji Uz­ma­nı Kap­lan “AKP ba­şa­rı­lı ol­du­ğu için de­ğil, sa­ha­yı boş bul­du­ğu için ka­za­nı­yo­r” de­di.

‘SEÇİM BARAJI KALKMALI’

CHP’­nin se­çim­le­re ken­di gü­cüy­le gir­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Kap­lan, “Dı­şa­rı­dan ge­ti­ri­len aday­lar­la ya­rı­şa gi­ril­me­me­li. CHP İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ada­yı­nı ge­çen yıl be­lir­le­me­liy­di. Fa­kat Mus­ta­fa Sa­rı­gül aday­lı­ğı­nı var olan ör­güt­le yü­rü­tür­se İs­tan­bu­l’­u yüz­de 48 oy­la ka­za­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di. Tür­ki­ye­’de yüz­de 10 se­çim ba­ra­jı­nın de­mok­ra­si­ye za­rar ver­di­ği­ni be­lir­ten Kaplan, Se­çim ba­ra­jı kal­dı­rıl­ma­dı­ğı sü­re­ce de­mok­ra­si­den bah­se­de­me­yiz. AKP eğer de­mok­ra­si­den bah­se­di­yor­sa se­çim ba­ra­jını kal­dır­ma­lı­ dedi. SÖZCÜ (LAK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com