AKP Cemaat'i, Cemaat AKP’yi, sonra ikisi birden Sözcü'yü...

AKP Cemaat'i, Cemaat AKP’yi, sonra ikisi birden Sözcü'yü...
AKP-Cemaat arasındaki kirli savaşa Sözcü Gazetesi de dahil edilmek istendi.

Sözcü Gazetesi'nin muhabir-haber kaynağı görüşmeleri internete sızdırıldı!

AKP-Cemaat savaşının medya ayağında taraf tutmadan her iki güruhun da ipliğini pazara çıkaran Sözcü Gazetesi de yasadışı dinlemelerden nasibini aldı. Hem Cemaat'i hem Hükümet'i karşısına alan Sözcü'de yer alan haberlerin kaynakları ile haberi hazırlayan muhabirler arasındaki görüşme kayıtları internete servis edildi.

Sözcü Gazetesi, "Cemaat AKP’yi, AKP cemaati, ikisi birden SÖZCÜ’yü dinliyor!.." başlığı ile verdiği haberde kayıtların sızdırılmasının arka planını yazdı.

İşte o haber:
 

AKP, Fet­hul­lah Gü­len ve cemaati dinliyor, ananaslar ortaya dökülüyor. Cemaat iktidarı dinliyor, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları havada uçuşuyor… Son olarak in­ter­ne­te sız­dı­rı­lan ve Gü­le­n’­e ait ol­du­ğu id­di­a edi­len ses ka­yıt­la­rın­da, SÖZ­CÜ mu­ha­bi­ri Ve­li Top­ra­k’­ın ha­ber kay­na­ğıy­la yap­tı­ğı bir ko­nuş­ma da yer al­dı. Mah­ke­me ka­ra­rı ol­ma­dan, ya­sa­dı­şı din­le­mey­le alı­nan ka­yıt­lar­da mu­ha­bi­ri­miz, Gü­len Ce­ma­ati’­nin “Lo­bi­ler ve fi­nans dün­ya­sıy­la iliş­ki­ler so­rum­lu­su­” ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len Sü­ley­man isim­li bir şa­hıs­la gö­rü­şü­yor. Gö­rüş­me­de, AK­P’­ye de ya­kın ol­du­ğu An­ka­ra ku­lis­le­rin­de bi­li­nen ve 2007 se­çim­le­rin­de Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k’­in se­çim ça­lış­ma­la­rın­da da yer alan Sü­ley­man isim­li şa­hıs, 28 Ka­sım 2013’te AB­D’­de ya­pı­lan Kürt Kon­gre­si­’n­den ön­ce mu­ha­bi­ri­mi­ze bil­gi ak­ta­rı­yor. SÖZ­CÜ mu­ha­bi­ri Ve­li Top­rak da ha­ber kay­na­ğıy­la yap­tı­ğı ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan, İs­tan­bul Ha­ber Mer­ke­zi­’ne “Was­hing­to­n’­da Kürt açı­lı­mı­” baş­lık­lı bir ha­ber ge­çi­yor.
 
Muhabir-kaynak ilişkisi
 
AKP içe­ri­sin­de­ki ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan ta­kip eden ve önemli isimlerden bilgi alan bu ha­ber kay­na­ğı mu­ha­bi­ri­miz­le, in­ter­ne­te sız­dı­rı­lan ka­yıt­tan ön­ce de gö­rüş­müş­tü. Mu­ha­bi­ri­miz, ik­ti­dar ku­lis­le­rin­de ko­nu­şu­lan ve Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün par­ti ku­ra­ca­ğı id­di­ası­nı yi­ne ha­ber­leş­tir­miş­ti. Bu ha­ber de, o dö­nem SÖZ­CÜ­’ nün man­şe­tin­de ya­yım­lan­mış ve “Gü­l’­ün par­ti­si ha­zı­r” de­nil­miş­ti.
 
İŞTE O MANŞET
 
SÖZ­CÜ­?mu­ha­bi­ri Ve­li Top­rak, AK­P?­ku­lis­le­rin­den iyi bil­gi alan ha­ber kay­na­ğıy­la yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­ri ha­ber­leş­tirmişti. Bir ör­ne­ği de, ik­ti­dar ku­lis­le­rin­de ko­nu­şu­lan Ab­dul­lah Gü­l’­le il­gi­li id­di­ay­dı. SÖZ­CÜ, “Gü­l’­ün par­ti­si ha­zı­r” de­miş­ti.
(DSE)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com