AKP karikatürden bile korkuyor!

AKP karikatürden bile korkuyor!
AKP’li Belediye Başkanı “Başbakan’a eleştiri var” diye gece yarısı sergiyi toplattı.

Trabzon’daki “Demokrasi Forumu”nda çevre konulu karikatür sergisi açıldı. AKP’li Belediye Başkanı “Karikatürlerde Başbakan’a eleştiri var” diye gece yarısı sergiyi toplattı. Çizimlerin hepsine el koydu.

Trab­zo­n’­da TMMOB Mi­mar­lar Oda­sı, ‘Kent Kül­tür ve De­mok­ra­si For­umu­’ dü­zen­len­di. Fo­rum kap­sa­mın­da Ho­mur Mi­zah ve Ka­ri­ka­tür Gru­bu üye­le­ri­nin çev­re ko­nu­lu ka­ri­ka­tür­le­rin­den olu­şan bir ser­gi açıl­dı. An­cak bu ser­gi Trab­zo­n’­un AK­P’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Fev­zi Güm­rük­çü­oğ­lu­’nu kız­dır­dı.

Belediyeye ait olan Ha­ma­mi­za­de İh­san Bey Kül­tür Mer­ke­zi­’n­de açı­lan ka­ri­ka­tür ser­gi­sin­de; su­yun ti­ca­ri­leş­ti­ril­me­si­ne, nük­le­er san­tral­le­re, HE­S’­le­re kar­şı karikatürlerin yer al­dı­ğı ser­gi, ge­ce ya­rı­sı ope­ras­yo­nuy­la kal­dı­rıl­dı. Ho­mur Gru­bu­’n­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da ser­gi­nin, Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun is­te­ğiy­le ge­ce ya­rı­sı apar to­par kal­dı­rıl­dı­ğı be­lir­til­di. Ka­ri­ka­tür­le­re ise el ko­nul­du.

Ho­mur Gru­bu, “Ka­ri­ka­tür­ler sa­kın­ca­lı mal­ze­me gö­rül­dü­ğün­den ol­sa ge­rek geri ve­ril­me­di. Ka­ri­ka­tür­le­ri­mi­zi ser­gi­le­ye­ce­ği­miz baş­ka mec­ra­lar ara­ya­ca­ğı­z” açık­la­masını yap­tı. (IUK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com