AKP rüşvet iddiasına susuyor!

AKP rüşvet iddiasına susuyor!
Tür­ki­ye ‘ka­yın­pe­der-eniş­te­’ skan­da­lın­da ‘rüş­ve­t’ id­di­ala­rı­nı ko­nu­şuyor

Enişte Oktay Ferşat’ın “Sağlık Bakanlığı’nın 2 numarasına 100 bin lira verdim.Anlatırsam hükümet düşer” iddiası karşısında AKP?iktidarı sessizliğe büründü.

Tür­ki­ye ‘ka­yın­pe­der-eniş­te­’ skan­da­lın­da ‘rüş­ve­t’ id­di­ala­rı­nı ko­nu­şur­ken, baş­ta Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ol­mak üze­re AKP ik­tida­rı de­rin bir ses­siz­li­ğe bü­rün­dü. Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın baş­da­nış­ma­nı Mil­let­ve­ki­li Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın eniş­te­si Ok­tay Fer­şat, “Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın 2 nu­ma­ra­sı­na 100 bin li­ra ver­dim. Bun­la­rı an­la­tır­sam, hü­kü­me­ti dü­şü­rü­rü­m de­di. An­cak hü­kü­met tüm id­di­ala­rı gör­mez­den ve duy­maz­dan gel­di.

AKRABA KOALİSYONU!Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri Ali Yük­sel ile Ak­do­ğa­n’­ın eniş­te­si Ok­tay Fer­şat, Fer­şat Gro­up adı al­tın­da ül­ke ça­pın­da 4 bin adet 112 Acil Ser­vis İs­tas­yo­nu ku­ra­cak­la­rı­nı ilan et­ti­ler. Mü­te­ah­hit­ler ara­cı­la­ra ko­mis­yon öde­di. İm­za­la­nan söz­leş­me­le­re gö­re 160 met­re­ka­re­lik acil ser­vis bi­na­la­rı­nın ma­li­yet­le­ri 120 bin li­ra ar­tı+KDV ola­cak­tı. İn­şa­at baş­la­dık­tan son­ra, 200 bin li­ra­lık te­mi­na­tın 2 bin li­ra­lık tak­sit­ler ha­lin­de ge­ri öde­ne­ce­ği ta­ah­hüt edil­di.60 MİLYON LİRA TOPLADILAR

Bu yol­la 150 mü­te­ah­hit­ten, yak­la­şık 60 mil­yon li­ra top­lan­dı. Mü­te­ah­hit­le­re öde­me­yi işin spon­sor­lu­ğu­nu üst­le­nen ha­yır­se­ver­le­rin ya­pa­ca­ğı söy­len­di. An­cak ve­ri­len söz­ler tu­tul­ma­dı, mü­te­ah­hit­le­re sa­de­ce 2 bin li­ra­lık öde­me ­ya­pıl­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, 112 Acil Ser­vis is­tas­yon­la­rı­nın bir kıs­mı­nı ka­bul et­ti, per­so­nel gö­rev­len­dir­di. An­cak mağ­dur­lar or­ta­ya dö­kü­lün­ce ken­di­si­ne baş­vu­ran mü­te­ah­hit­le­re “Sav­cı­lı­ğa gi­di­n” di­ye yol gös­ter­di. Skan­da­lı ka­mu­oyu­na duyuran ya­za­r Uğur Dün­dar ön­ce­ki gün son nok­ta­yı koy­du. Ala­cak­lı mü­te­ah­hit­ler­le bir ara­ya ge­len Fer­şa­t’­ın gö­rüş­me ka­yıt­la­rı­ Sözcü’de yer aldı. O gö­rüş­me­de “Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın 2 nu­ma­ra­sı­na 100 bin li­ra ver­dim. Bun­la­rı an­la­tır­sam, hü­kü­me­ti dü­şü­rü­rü­m” di­yen

Fer­şa­t’­ın söz­le­ri şöy­le:

- Ba­ka­n’­ın se­çim böl­ge­si Edir­ne­’de 40 mil­yon­luk büt­çe­yi ba­na yük­le­di­ler.

- Şu an­da Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Ce­ma­at­le yö­ne­ti­len bir ku­rum du­ru­mun­da.

- Bun­la­rın hep­si­ni bir dos­ya yap­tım. Kay­nı­ma ver­dim, Baş­ba­ka­n’­a gön­der­me­si­ni is­te­dim. 3 gün son­ra Tay­yip ça­ğı­ra­cak. ‘Şu­na rüş­vet ver­di­m­’ diyeceğim.

- Mü­te­ah­hit­ler şi­ka­yet­çi olur­sa, ben 3 gün ya­tar çı­ka­rım. Olan si­zin pa­ra­la­rı­nı­za olu­r…­  (LAK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com