AKP, vergileri vatandaşa yine dolaylı ödetiyor!

AKP, vergileri vatandaşa yine dolaylı ödetiyor!
Büt­çe, özel­leş­tir­me ve ver­gi ge­lir­le­rin­de­ki ar­tı­şa rağ­men ocak-mart dö­ne­min­de 0.9 mil­yar li­ra açık ver­di.Ocak-mart dö­ne­min­de ver­gi ge­lir­le­rin­de­ki ar­tış dik­kat çe­ki­ci…

KDV ve ÖTV bindirimine devam

Yı­lın ilk çey­re­ğin­de ver­gi ge­lir­le­ri yüz­de 20 art­tı. An­cak ver­gi ge­lir­le­rin­de­ki ar­tış da­ha çok dar ge­lir­li va­tan­da­şın sır­tın­da yük olan do­lay­lı ver­gi­ler­den kay­nak­lan­dı.

Akar­ya­kıt ve do­ğal­gaz üze­rin­den alı­nan ÖT­V’­de ya­pı­lan ar­tış, ÖTV ve KDV ge­lir­le­ri­ni ar­tır­dı. Yı­lın ilk çey­re­ğin­de, pet­rol ve do­ğal­gaz üze­rin­den alı­nan ÖTV ge­lir­le­ri, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 46 art­tı.

Yı­lın ilk iki ayın­da it­ha­lat yüz­de 8.3 ar­tar­ken, bu da İt­hal­de Alı­nan KDV ge­lir­le­ri­ni ar­tır­dı. Bu­na bağ­lı ola­rak İt­hal­de Alı­nan KDV yı­lın ilk çey­re­ğin­de yüz­de 36.1 ar­tış gös­ter­di.

Harçlar ve Damga vergisi

Hü­kü­me­tin ge­çen yıl ey­lül ayın­da ve bu yıl­ba­şın­da Harç­lar ile Dam­ga Ver­gi­si­’n­de yap­tı­ğı ver­gi ar­tış­la­rı yı­lın ilk çey­re­ğin­de et­ki­si­ni gös­ter­di.
Yı­lın ilk çey­re­ğin­de, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re Harç­lar yüz­de 39.8, Dam­ga Ver­gi­si yüz­de 28.8 art­tı. Da­hil­de Alı­nan KDV ge­lir­le­ri de yı­lın ilk üç ayın­da yüz­de 17.2 ar­tış gös­ter­di.

Dolaylı vergiler artıyor

Do­lay­lı ver­gi­le­rin top­lam ver­gi ge­lir­le­ri için­de­ki pa­yı 2012’nin ilk çey­re­ğin­de yüz­de 64 iken, 2013’ün ilk çey­re­ğin­de yüz­de 68’e yük­sel­di.
Eğer 2013 büt­çe he­de­fi tu­tar­sa, yıl so­nun­da do­lay­lı ver­gi­le­rin top­lam ver­gi ha­sı­la­tın­da­ki pa­yı­nın yüz­de 69 ol­ma­sı bek­le­ni­yor.
An­cak do­lay­lı ver­gi­ler, yı­lın ilk üç ayın­da he­def­le­nen­den de faz­la art­tı.

Bu­na gö­re yıl so­nun­da do­lay­lı ver­gi­le­rin top­lam ver­gi ge­lir­le­ri için­de­ki pa­yı yüz­de 70’i bi­le aşa­bi­lir. (IUK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com