AKP yedi içti, para ödemedi!

AKP yedi içti, para ödemedi!
AKP Seferihisar İlçe Başkanlığı, partililere Seferihisar Öğretmenevi’nde yemek verdi. 3 bin 120 lira tutan hesap, 19 ay geçmesine rağmen bir türlü ödenmedi.

İz­mi­r’­in Se­fe­ri­hi­sar İl­çe­si AKP İl­çe Baş­kan­lı­ğı, 2011 se­çim­le­rin­den ön­ce par­ti­li­le­re ve muh­tar­la­ra Se­fe­ri­hi­sar Öğ­ret­me­ne­vi­’n­de ye­mek ver­di. Ye­mek be­de­li 3 bin 120 li­ra tut­tu.
 
Öğ­ret­me­ne­vi fa­tu­ra ke­sip, ye­me­ği ve­ren AKP İl­çe Baş­ka­nı Ümit Cin­gö­z’­den bu­nun pa­ra­sı­nı is­te­di. An­cak 2 yıl geç­me­si­ne rağ­men bir tür­lü tah­si­la­tı ya­pa­ma­dı.
 
Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, AKP İl­çe Baş­kan­lı­ğı­’na ke­si­len 16 Ha­zi­ran 2011 ta­rih­li fa­tu­ra­da ya­zı­lan be­de­lin ken­di­le­ri­ne AKP İl­çe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan öden­me­me­si üze­ri­ne, Se­fe­ri­hi­sar Öğ­ret­me­ne­vi Mü­dür Ve­ki­li Ay­şe Si­bel Do­ğan, AKP İz­mir İl Baş­kan­lı­ğı­’n­dan pa­ra­nın tah­si­li ko­nu­sun­da hu­ku­ki yol­la­ra baş­vu­rul­ma­dan ko­nu­nun çö­zü­mü için yar­dım is­te­di.
 
Se­fe­ri­hi­sar Öğ­ret­me­ne­vi yö­ne­ti­ci­le­ri, AKP İl­çe Baş­kan­lı­ğı­’nın, öğ­ret­me­ne­vin­den ver­di­ği ye­me­ğin pa­ra­sı­nı tah­sil ede­me­dik­le­ri için çok zor du­rum­da ol­duk­la­rı­nı bil­dir­di­ler. Ne ya­pa­cak­la­rı­nı bi­le­mez ha­le gel­dik­le­ri­ni kay­de­den yet­ki­li­ler, bu­nun ken­di­le­rine zim­met çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı, ken­di­le­rin­den öde­me ya­pıl­ma­sı­nın is­te­ne­ce­ği­ni bil­dir­di­ler.
 
“ŞAHSİ PROBLEMİ VAR”
 
Par­ti­li­le­re ve muh­tar­la­ra ver­di­ği ye­mek be­de­li­ni öde­me­mek­le suç­la­nan AKP İl­çe Baş­ka­nı Ümit Cin­göz ise soruları üzerine şun­la­rı söy­le­di:
 
“İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü­’nün be­nim­le şah­si prob­lem­le­ri var. Bun­la­rı aşa­ma­dık. Öğ­ret­me­ne­vin­de ye­mek ver­di­ğim doğ­ru­dur. An­cak, pa­ra­sı­nı öde­me­di­ği­miz id­di­ası­nı ka­bul et­mi­yo­rum. Fa­tu­ra ke­sil­miş ve o fa­tu­ra da eli­miz­de­dir. Ka­nun­la­ra gö­re fa­tu­ra ke­sil­di­ği­ne ve bu eli­miz­de ol­du­ğu­na gö­re bir hak id­di­a ede­mez­ler.”  (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com