AKP yeni ‘Soma’lara davetiye çıkarıyor!

AKP yeni ‘Soma’lara davetiye çıkarıyor!
Hükümet, 80 termik santral daha yapacak...

Elektrik enerjisinin 3’te 1’ini kömürden elde etmek isteyen AKP, toplam 11.5 milyar tonluk kömür havzasını değerlendirmek için harekete geçti.

2030 yı­lı­na ka­dar top­lam elek­trik ener­ji­si­nin yüz­de 30’u­nu kö­mür­le ça­lı­şan ter­mik san­tral­ler­den el­de et­me­yi plan­la­yan hü­kü­met, ye­ni ma­den sa­ha­la­rı aç­ma­ya de­vam edi­yor.

Hü­kü­me­tin ma­sa­sın­da ye­ni ma­den sa­ha­la­rın­dan çı­ka­rıl­ma­sı plan­la­nan 11.5 mil­yar ton kö­mür ve 80’e ya­kın ter­mik san­tral pla­nı var. Bu­gü­ne ka­dar So­ma­’nın dı­şın­da Ada­na-Tu­fan­bey­li, Bur­sa-Ke­les, Kü­tah­ya-Tunç­bi­lek, Bin­göl-Kar­lı­ova­’da­ki sa­ha­lar özel sek­tö­re dev­re­dil­miş­ti.

Re­zervler bü­yük

Bo­lu-Göy­nük, Es­ki­şe­hir-Mi­ha­lıç­çık, Şır­nak-Si­lo­pi­’de top­lam 1370 Me­ga Wat­t’­lık (MW) san­tral­le­rin in­şa­sı ise de­vam edi­yor. Af­şin-El­bis­tan, Ka­ra­pı­nar-Ay­ran­cı, Es­ki­şe­hir-Al­pu gi­bi bü­yük kö­mür re­zerv­le­ri­nin ol­du­ğu alan­lar­da da ye­ni san­tral pro­je­le­ri dev­re­ye gi­re­cek.

Ener­ji Pi­ya­sa­sı De­net­le­me Ku­ru­mu ve­ri­le­ri­ne gö­re, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ha­len ça­lış­mak­ta olan 22 adet kö­mür­lü ter­mik san­tral var. 80’in üze­rin­de kö­mür­lü ter­mik san­tral de izin ve­ya plan­la­ma aşa­ma­sın­da bu­lu­nu­yor. Ener­ji Ba­kan­lı­ğı­’nın he­def­le­ri ara­sın­da tüm lin­yit ve taş kö­mü­rü re­zerv­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı ve yük­sek ka­lo­ri­li kö­mür it­hal edil­me­si ilk sı­ra­da bu­lu­nu­yor.

Ha­be­ri So­ma­’da ver­di

Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, bu alan­da­ki ça­lış­ma­la­rı­nı Ko­lin Gru­bu­’nun ge­çen mart ayın­da ger­çek­le­şen san­tral açı­lı­şın­da ver­miş­ti. Ye­ni ya­tı­rım­lar­la bir­lik­te Tür­ki­ye­’yi 2030 yı­lın­da elek­trik üre­ti­mi­nin üç­te bi­ri­ni kö­mür kay­nak­la­rın­dan kar­şı­lar ha­le ge­tir­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Bakan Taner Yıl­dız, “Ül­ke­miz­de­ki tüm kö­mür sa­ha­la­rı­mız­da yak­la­şık 17 bin MW ter­mik san­tral kur­ma po­tan­si­ye­li bu­lu­nu­yor. Bu, yak­la­şık 20 mil­yar do­lar­lık bir ya­tı­rım de­mek­ti­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı.

Sa­ha­lar hız­la özel­leş­ti

Üç yıl­da kö­mür ve lin­yit çı­kar­tı­lan iş­let­me sa­yı­sı hız­la art­tı. Bu alan­da fa­ali­yet gös­te­ren iş­let­me sa­yı­sı 2010’da 697 iken bu ra­kam ge­çen yı­lın so­nun­da 740’a yük­sel­di. Bu­ra­da özel sek­tö­rün sıç­ra­yı­şı da net bir şe­kil­de gö­rü­le­bi­li­yor. 2010’da özel sek­tör­de­ki iş­let­me sa­yı­sı 649 iken ge­çen yıl bu sa­yı 694’e çık­tı. Ka­mu­nun iş­let­me sa­yı­sı 48’den 46’ya ge­ri­le­di.

Ka­za­ya ‘teş­vi­k’ gel­di

So­ma fa­ci­asın­dan son­ra bir ra­por ya­yın­la­yan Gre­en­pe­ace ya­sal mev­zu­at de­ği­şik­lik­le­ri ile mil­li park­lar, or­man alan­la­rı, ta­bi­at alan­la­rı, ta­rım ara­zi­le­rin­de ma­den­ci­lik fa­ali­yet­le­ri­ne izin ve­ril­di­ği­ne dik­kat çek­ti. Ra­por­da, “Kö­mür ya­tı­rım­la­rı­na ve­ri­len fi­nan­sal ve ya­sal teş­vik­ler bir ara­ya gel­di­ğin­de, ge­ri dö­nü­le­mez çev­re za­rar­la­rı­nın oluş­ma­sı ile bir­lik­te gü­ven­lik açı­sın­dan alın­ma­sı zo­run­lu ted­bir­le­rin ih­mal edil­me­si so­nuç­la­rı­nı kar­şı­mı­za çı­kar­dı­” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ri­li­yor. (SBK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com