AKP'de rantın yeni adresi

AKP'de rantın yeni adresi
Üç büyük projenin merkezindeki Arnavutköy ilgi odağı oldu
İstanbul’un en büyük projelerinin merkezinde olan Arnavutköy, en kıymetli yatırım bölgesi oldu. İlçede araziler el değiştirirken fiyatlar hızla tırmanıyor.

Ka­nal İs­tan­bul ve İki Ye­ni Şe­hir pro­je­le­ri ile dik­kat­le­ri üze­ri­ne top­la­yan Ar­na­vut­köy, 3. Ha­va­li­ma­nı­’nın da böl­ge­ye ya­pı­la­cak ol­ma­sıyla bir­lik­te İs­tan­bu­l’­un en kıy­met­li ya­tı­rım böl­ge­le­rin­den bi­ri ha­li­ne gel­di.
 
350 ha­ne­li bir köy iken, 170 bin nü­fus­lu bir il­çe ha­li­ne ge­len Ar­na­vut­köy ar­tık ar­sa ya­tı­rım­cı­la­rı­nın ol­du­ğu ka­dar ye­ni pro­je­le­rin de en önem­li ad­re­si ola­cak.
 
İs­tan­bul Bo­ğa­zı­’na ku­rul­ma­sı plan­la­nan üçün­cü köp­rü­nün çev­re ve bağ­lan­tı yol­la­rı­nın is­ti­ka­me­tin­de olan Ar­na­vut­kö­y’­de­ki ara­zi­ler, de­ğe­ri­ni kat­lar­ken, Ka­nal İs­tan­bul pro­je­si ve ka­na­lın iki ya­ka­sı­na ku­ru­la­cak Ye­ni­şe­hir ve 3. Ha­va­li­ma­nı­’na kom­şu ol­ma­sı ile de dik­kat çe­ki­yor.
 
Ar­na­vut­köy, 506.52 ki­lo­met­re­ye ya­yı­lan yü­zöl­çü­mü ile İs­tan­bu­l’­un en faz­la ala­na sa­hip il­çe­le­ri­nin ba­şın­da ge­li­yor.
2008’de il­çe sta­tü­sü­ne ka­vu­şan Ar­na­vut­köy, TO­Kİ ve KİP­TA­Ş’­ın, top­lam­da 2 bin ko­nu­tu ge­çen pro­je­le­ri ile böl­ge top­lu ko­nut an­la­mın­da da öne çık­tı. Ta­şo­luk, Ha­raç­çı ve Du­ru­su, za­ten bir­kaç yıl­dır vil­la pro­je­le­ri ile dik­kat çe­ki­yor­du.
 
Ara­zi­ler el de­ğiş­tir­di
 
2008’de 28 bin dö­nüm sa­tı­la­bi­lir ara­zi­si bu­la­nan Yas­sı­ören Kö­yü­’n­de­ki ara­zi­le­rin yak­la­şık 19 bin dö­nü­mü­nün el de­ğiş­tir­di­ği be­li­ti­li­yor. Köy muh­ta­rı Ce­lal Tunç­her “Çıl­gın Pro­je da­ha gün­dem­de yok­ken 1.5 yıl ön­ce­sin­den baş­la­ya­rak kö­yü­mü­ze bu­gü­ne ka­dar bin­ler­ce em­lak­çı ve işa­da­mı gel­di. Ara­zi sa­tın al­mak için ge­len Türk em­lak­çı­la­rın Arap ve İs­ra­il­li or­tak­la­rı­na bu alan­la­rı al­dık­la­rı­nı duy­du­k” di­yor.

Ya­tı­rım böl­ge­le­ri
 
Ye­ni pro­je­ler ile bir­lik­te il­çe­nin önü­müz­de­ki dö­nem­de ge­liş­me po­tan­si­ye­li­ne sa­hip de­ğer­li böl­ge­le­ri ara­sın­da gös­te­ri­len Yas­sı­ören, Bo­ya­lık, Dur­sun­köy, Saz­lı­bos­na, Ha­cı­maş­lı, Bak­la­lı, Ta­ya­ka­dın, Ye­ni­köy, Ka­ra­bu­run ve Bol­lu­ca ko­num­la­rı iti­ba­riy­le öne çı­kan ya­tı­rım alan­la­rı ola­rak dik­kat çe­ki­yor. (BCK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com