AKP'den kıyak satışa kıyak ödeme!

AKP'den kıyak satışa kıyak ödeme!
AKP iktidarı, Albayrak Grubu’na, İstanbul’da bir daire fiyatına sattığı Balıkesir Seka’nın ödemesi için de özel vade uyguladı…

Bünyesinde 185 loj­man bu­lu­nan, 1 mil­yon 800 bin met­re­ka­re ara­zi üze­ri­ne ku­ru­lan ve bir dö­nem­ler Tür­ki­ye­’nin en bü­yük ka­ğıt üre­tim te­si­si olan fab­ri­ka 2003 yı­lın­da, 1.1 mil­yon do­la­ra özel­leş­ti­ril­di. Fab­ri­ka­yı, ade­ta yok fi­ya­tı­na AK­P’­ye ver­di­ği açık des­tek­le ta­nı­nan Ye­ni Şa­fak Ga­ze­te­si­’nin sa­hi­bi Al­bay­rak Gru­bu al­dı. Ara­dan ge­çen 10 yı­la ya­kın sü­re­de, bu pa­ra­nın öde­nip öden­me­di­ği hep tar­tı­şıl­dı. CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran da, bu ko­nu­yu Mec­li­s?­Baş­kan­lı­ğı­’na ver­di­ği öner­gey­le Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a sor­du.

Öner­ge­yi, Er­do­ğan adı­na Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek ya­nıt­la­dı. Şim­şek, Al­bay­rak Gru­bu­’nun yap­tı­ğı öde­mey­le il­gi­li, “SE­KA Ba­lı­ke­sir İş­let­me­si­’nin top­la­mı 1.1 mil­yon do­lar olan sa­tış be­de­li va­de fark­la­rıy­la bir­lik­te 220 bin do­la­rı 2003’te, 240 bin do­lar­lık kıs­mı 2004’te, 794 bin do­lar­lık kıs­mı 2012’de öden­miş­ti­r” bil­gi­si­ni ver­di. Bir baş­ka ifa­dey­le en bü­yük öde­me için tam 8 yıl bek­len­di­ği­ni iti­raf et­ti.

Şimşek, Danıştay’ın da onayladığı satışla ilgili iptal kararının uygulanmama gerekçesini de, “Fii­li im­kan­sız­lık ne­de­niy­le ge­ri­ye ve ile­ri­ye yö­ne­lik bir iş­lem te­sis edil­me­me­si ve Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı’n­ca bu yön­de ya­pıl­mış olan iş ve iş­lem­le­rin de­vam et­ti­ri­le­rek so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­ti­r” diye açık­la­dı.

Oran’ın, iptal kararı uygulanarak işletmenin neden daha fazla bir bedelle satılmadığı sorusu ise yanıtsız kaldı. (IUK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com