AKP'den rant uğruna ‘çılgın’ katliam!

AKP'den rant uğruna ‘çılgın’ katliam!
Başbakan Erdoğan’ın çılgın Kanal İstanbul projesinin ardından, 3’üncü havalimanı ve 3’üncü köprü projesi ile İstanbul’un kuzeyinde yeni bir rant alanı oluşturulacak.

Geçtiğimiz gün­ler­de ger­çek­le­şen KDV ha­riç 22 mil­yar 152 mil­yon eu­ro­luk 3’ün­cü Ha­va­li­ma­nı iha­le­si­nin ar­dın­dan, İs­tan­bu­l’­un ku­ze­yin­de ku­ru­la­cak rant mer­kez­le­ri de ya­vaş ya­vaş şe­kil­le­ni­yor. İs­tan­bul Ar­na­vut­köy-Gök­türk-Ça­tal­ca’nın ke­siş­ti­ği nok­ta­da yer ala­cak pro­je, 3’ün­cü köp­rü ve Ka­nal İs­tan­bul ar­sa fi­yat­la­rı­nı şimdiden 3-4 kat ar­tı­rdı.

Böl­ge­de­ki or­man­lık alan­lar­la do­ğal kay­nak­la­rı ta­ma­men bi­ti­re­bi­le­cek pro­je­de 6 bin 172 hek­tar­lık or­man ala­nı da yok ol­ma teh­li­ke­si ile kar­şı kar­şı­ya. Pro­je­nin böl­ge­yi ta­ma­men bir rant ala­nı­na çe­vi­re­ce­ği­ni açık­la­yan Çev­re Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı İs­tan­bul Şu­be Mü­dü­rü Sem­ra Ocak, su kay­nak­la­rı üze­rin­de de yer ala­cak pro­je kap­sa­mın­da bü­yük bir do­ğa kat­li­amı­nın ger­çek­le­şe­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Ocak, “İs­tan­bul in­san­la­rın ya­şam alan­la­rın­dan sü­rül­dü­ğü, or­man­lık alan­la­ra in­şa­at te­kel­le­ri­nin lüks si­te­le­r di­kti­ği, mey­dan­la­rı­nın in­san­sız­laş­tı­rıl­dı­ğı bir kent­sel dö­nü­şüm ge­çi­ri­yor. İs­tan­bu­l’­u rant ala­nı­na çe­vi­re­cek bir sü­re­ce ka­pı ara­la­nı­yo­r” de­di.
 
19 YIL SON­RA TAM KA­PA­Sİ­TE
 
Uz­man­lar, ha­va­li­ma­nı in­şa et­mek ye­ri­ne Sa­bi­ha Gök­çen ve Ata­türk Ha­va­li­man­la­rı­’n­da iyi­leş­tir­me pro­je­le­ri­ uygulanmasının daha doğru olacağını belirtiyor. Ko­nuy­la il­gi­li bir açık­la­ma ya­pan THY Es­ki Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Can­dan Kar­lı­te­kin, “İn­şal­lah ak­lı­se­lim ga­lip ge­lir ve 3’ün­cü Ha­va­li­ma­nı pro­je­si ip­tal olur. Ata­türk ve Sa­bi­ha Gök­çen ha­va­li­man­la­rı­na ya­pı­la­cak pa­ra­lel pist­ler­le se­ne­lik 75’er mil­yon yol­cu ka­pa­si­te­li alan­la­r, ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ya­bi­lir”dedi.
 
150 mil­yon yol­cu ka­pa­si­te­li 3’ün­cü ha­va­li­ma­nı­nın, 2018 so­nu­na doğ­ru açıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Pro­je­nin 2023’te 100 mil­yon yol­cu ka­pa­si­te­si­ne ulaş­ma­sı bek­le­ni­yor. Havacılık sek­tö­rü­nün yüz­de 3 bü­yü­dü­ğü göz önü­ne alın­dı­ğın­da 3’ün­cü ha­va­li­ma­nı an­cak 19. yı­lın­da tam ka­pa­si­te ça­lış­ma­ya baş­la­ya­bi­le­cek. (IUK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 'İstanbul'un adaylığı şaka gibi!'04 Kasım 2014 Salı 22:00
 • Çeşme’de ÇED’e gerek yokmuş!04 Kasım 2014 Salı 14:15
 • Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!31 Ekim 2014 Cuma 22:11
 • Sakarya'da deprem!22 Ekim 2014 Çarşamba 20:38
 • Validebağ Korusu’a sabah baskını21 Ekim 2014 Salı 10:26
 • Malatya'da deprem!20 Ekim 2014 Pazartesi 19:20
 • İşte Marmaris'te yangının hasarı20 Ekim 2014 Pazartesi 13:10
 • İlk kez seks yapan canlı türü bulundu20 Ekim 2014 Pazartesi 09:24
 • Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!18 Ekim 2014 Cumartesi 19:20
 • Antalya'da deprem!18 Ekim 2014 Cumartesi 17:32
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com