AKP'den zenginlere "vergi dokunulmazlığı"...

AKP'den zenginlere "vergi dokunulmazlığı"...
Mil­let­ve­ki­li do­ku­nul­maz­lı­ğı­nı bi­li­yor­su­nuz ama ver­gi do­ku­nul­maz­lı­ğı­nı ço­ğu­nuz ilk kez du­yu­yor­su­nuz.

AKP, şu an­da TBMM’­de olan “Tor­ba Ya­sa­” da yer alan bir mad­de ile pa­ra­sı olan­la­ra “ver­gi do­ku­nul­maz­lı­ğı­” ge­tiriyor.

YÜZ­DE 2 ÖDE­MEK YE­TER­Lİ

Var­lık Ba­rı­şı ola­rak ad­lan­dı­rı­lan dü­zen­le­me­ye gö­re, yurt­dı­şın­dan pa­ra ge­ti­ren­ler, “bir taş­la bir kaç ku­ş” vu­ra­cak­lar.

1. Ge­ti­ri­len pa­ra ile il­gi­li ola­rak, “bu­nun kay­na­ğı ne, geç­miş yı­la­ra ait ver­gi­si öden­di mi­” di­ye sor­gu­la­ma ve­ya ver­gi in­ce­le­me­si ya­pıl­ma­ya­cak.
2. Mil­yon­lar­ca do­la­rı, Tür­ki­ye­’ye ge­ti­rip ya­sal­laş­tır­mış ola­cak­lar.
3. Ge­ti­ri­len pa­ra, “ka­çı­rı­lan ver­gi­nin si­gor­ta­sı­” ola­cak. Ör­ne­ğin, 1 mil­yon do­lar (1 mil­yon 800 bin li­ra) ge­ti­ren ve bu­nun “yüz­de iki­si ora­nın­da­” ver­gi öde­yen bir iş ada­mı ve­ya şir­ke­tin, 2012 ya da ön­ce­ki yıl­lar­da top­lam 1 mil­yon 500 bin li­ra ge­li­ri­ni giz­le­di­ği tes­pit edil­di­ğin­de, bu iş ada­mı ve­ya şir­ket­ten 1 TL da­hi ver­gi (Ge­lir Ver­gi­si, Ku­rum­lar Ver­gi­si ve KDV) is­ten­me­ye­ce­ği gi­bi, ce­za ve fa­iz de is­ten­me­ye­cek.

PKK’­NIN DA İŞİ­NE YA­RA­YA­CAK

Var­lık Ba­rı­şı ile il­gi­li ya­sa çık­tı­ğın­da, PKK’­nın yurt dı­şın­da çe­şit­li ban­ka­lar­da ve­ya off-sho­re he­sap­lar­da bu­lu­nan pa­ra­la­rı­nı da Tür­ki­ye­’ye ge­ti­rip, yüz­de 2 ver­gi öde­mek su­re­tiy­le ya­sal­laş­tı­ra­bi­le­cek­ler.

Ta­sa­rı­da dik­ka­ti çe­ken bir baş­ka hu­sus da, yurt dı­şın­da­ki var­lı­ğın ka­nıt­lan­ma­sın­da­ki “ül­ke­” ola­yı ile il­gi­li..

Da­ha ön­ce, Tür­ki­ye ile “bil­gi de­ği­şi­mi­” olan ve o ül­ke­den alı­nan “ka­na­at ve­ri­ci­” bel­ge ile ka­nıt­la­nan pa­ra­nın Tür­ki­ye­’ye ge­ti­ril­me­si­ne ola­nak sağ­la­nı­yor­du. Şim­di bu ko­şul da kal­dı­rı­lı­yor.

Ne­re­den ge­lir­se gel­sin, yurt dı­şın­dan ge­le­cek her tür­lü pa­ra, al­tın, his­se (pay) se­ne­di, di­ğer ser­ma­ye pi­ya­sa­sı araç­la­rı ka­bul edi­li­yor! (IUK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com