AKP’li bakanlar neden susuyor?

AKP’li bakanlar neden susuyor?
CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun AKP’nin bakanlarına yolsuzluk resti sonrasında gözler iktidara kilitlendi

Sözcü Gazetesi'nden Uğur Dündar bugünkü köşesinde Aykut Erdoğdu'nun AKP'li bakanlar hakkındaki yolsuzluk iddialarına cevap alamayışını kaleme almış.

Sayıştay raporları
sonrasında CHP’liler AKP’ye yolsuzluklarının hesabını soruyor. CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun iddialarını dayandırdığı Sayıştay raporlarına göre iki AKP’li Bakanın adı yolsuzluk iddialarına karıştı.
 
İddianın muhatapları TOKİ’den sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız. Erdoğan Bayraktar’ın devletin malına haciz gelmesine neden olduğu ve TOKİ’yi dolandıranlara yeni kurdukları diğer şirket üzerinden 450 milyon TL’lik 3 yeni ihale daha verdiği iddialarını içeriyor.
 
Erdoğdu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da ihaleye fesat karıştıran firmalara mevzuata aykırı olarak ihaleler verip, devleti zarara uğrattığı iddialarını dile getiriyor.
 
CHP’li Erdoğdu, AKP’li iki bakanın halen bu yolsuzluklara bir yanıt vermediğini hatırlattı. Yanıt vermemenin yanı sıra bu yolsuzluklar hakkında kendilerine hakaret ederek sorulara yanıttan kaçınan tavırlar sergilemelerine de ayrıca dikkatleri çekti.
 
Sözcü Gazetesi yazarlarından Uğur Dündar’ın yazısından öne çıkan satırlar şöyle:
 

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­kut Er­doğ­du, AKP yol­suz­luk­la­rı­na kar­şı ade­ta “tek ki­şi­lik or­du­” gi­bi mü­ca­de­le ve­ri­yor.
 
Mil­let­ve­ki­li ol­ma­dan ön­ce Ha­zi­ne Baş­kon­tro­lör­lü­ğü ya­pan Er­doğ­du, id­di­ala­rı­nı ge­nel­lik­le Sa­yış­tay ra­por­la­rı­na da­yan­dı­rı­yor.

Er­doğ­du­’nun son dö­nem­de­ki yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın he­de­fin­de iki ba­kan var:

TO­Kİ­’den so­rum­lu Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar ile Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız…
Mil­let­ve­ki­li Ay­kut Er­doğ­du her iki ba­ka­na ade­ta mey­dan oku­ya­rak şu çağ­rı­da bu­lu­nu­yor:

“Bel­ge­le­riy­le or­ta­ya koy­du­ğu­muz yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı, kö­şe bu­cak ka­ça­rak ve ha­ka­ret ede­rek ka­pat­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır­lar. Eğer bu yol­suz­luk­la­rın ger­çek ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor­lar­sa kar­şı­ma çık­sın­lar. İs­te­dik­le­ri te­le­viz­yon ka­na­lın­da bu yol­suz­luk­la­rı tar­tı­şa­lım.”

Mec­li­s’­te dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ve da­ha son­ra ka­tıl­dı­ğı Halk TV’­de­ki Halk Are­na­sı­’n­da da şun­la­rı söy­lü­yor:
“Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, özel bir şir­ke­tin ban­ka kre­di­le­ri­ne TO­Kİ­’nin gay­ri­men­kul­le­ri­nin te­mi­nat ola­rak ve­ril­me­si­ne göz yum­muş­tur. Bay­rak­tar, bu kre­di­le­rin bat­ma­sı so­nu­cun­da dev­let ma­lı­na ha­ciz ko­nul­ma­sı­na ve sa­tıl­ma­sı­na ne­den ol­muş­tur. Bu iş­lem­ler­den TO­Kİ mil­yon­lar­ca li­ra za­rar et­miş­tir. Tüm bu olay­lar­dan son­ra da TO­Kİ­’yi do­lan­dı­ran­la­rın kur­du­ğu ye­ni şir­ke­te 450 mil­yon TL tu­ta­rın­da 3 ye­ni iha­le da­ha ver­miş­tir.”
Bun­lar ye­ni­lir yu­tu­lur suç­la­ma­lar de­ğil.
* * *
Er­doğ­du, Ener­ji Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dı­z’­ın da iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­ran fir­ma­la­ra mev­zu­ata ay­kı­rı iha­le­ler ve­re­rek dev­le­ti za­ra­ra uğ­rat­tı­ğı­nı öne sü­rü­yor:

“E­ner­ji Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, ken­di ba­kan­lı­ğın­da iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­dı­ğı Yar­gı­tay ka­ra­rıy­la ke­sin­leş­miş olan şir­ket­le­re, her tür­lü mev­zu­ata ay­kı­rı bi­çim­de mil­yar­lar­ca li­ra­lık ye­ni iha­le­ler ve­ril­me­si­ne göz yum­muş­tur.”

Her iki ba­ka­nın da ema­net edi­len yet­ki­yi kö­tü­ye kul­lan­dı­ğı­nı ile­ri sü­ren Er­doğ­du, “Bel­ge­le­riy­le or­ta­ya koy­du­ğu­muz yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı, kö­şe bu­cak ka­ça­rak ve ha­ka­ret ede­rek ka­pat­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır. Ba­kan­la­rı yü­rek­li ol­ma­ya da­vet edi­yo­rum. Eğer bu yol­suz­luk­la­rın ger­çek ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor­lar­sa kar­şı­ma çık­sın­lar. İs­te­dik­le­ri te­le­viz­yon ka­na­lın­da bu yol­suz­luk­la­rı tar­tı­şa­lım. Eğer zer­re ka­dar ce­sa­ret­le­ri var­sa kar­şı­ma çı­kar­lar ya da yol­suz­lu­ğa bu­laş­mış kor­kak­lar ola­rak ta­ri­he ge­çer­le­r” di­yor.

Ya­ni iki­si­ne de “Hod­ri Mey­da­n” de­me­ye ge­ti­ri­yor!

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz

(LAE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com