AKP'li başkandan oğluna büyük kıyak!

AKP'li başkandan oğluna büyük kıyak!
Af­yo­n’­un Si­nan­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nu­ri Kö­se, li­se me­zu­nu oğ­lu­nu fen iş­le­rin­e aldı. Tep­ki­ler üzerine “Burada ça­lış­mak onun da hak­kı­” de­di.
İk­ti­da­rın res­mi ku­rum­lar­da ça­lı­şan söz­leş­me­li per­so­ne­le 2013’te ‘kad­ro­’ müj­de­si, AK­P’­li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın iş­ta­hı­nı ka­bart­tı. Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­ın Si­nan­pa­şa İl­çe­si­’nin AK­P’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nu­ri Kö­se, çok prog­ram­lı li­se­nin elek­trik bö­lü­mü me­zu­nu oğ­lu Ah­met De­niz Kö­se­’yi söz­leş­me­li ola­rak be­le­di­ye­nin fen iş­le­rin­de işe baş­lat­tı.
 
BABA İZNE ÇIKTI
 
Baş­kan Kö­se, 5’i AK­P’­li, 4’ü CHP’­li üye­den olu­şan be­le­di­ye mec­li­si­nin Ocak 2012’de­ki top­lan­tı­sın­da bi­ri su iş­le­ri, di­ğe­ri de fen iş­le­rin­de ol­mak üze­re iki ki­şi­nin be­le­di­ye­de ça­lış­tı­rıl­ma­sı için ka­rar çı­kart­tı. An­cak 11 ay için­de ih­ti­ya­cı olan ele­man­la­rı işe al­ma­dı. Hü­kü­me­tin 2013’te ka­mu­da söz­leş­me­li ola­rak ça­lı­şan­la­ra kad­ro ve­ri­le­ce­ği­ni açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Baş­kan Kö­se ha­re­ke­te geç­ti. Kö­se, iş ha­ya­tın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yan, son ola­rak il­çe­de bir özel ile­ti­şim şir­ke­ti­nin iki or­tak­lı ola­rak ba­yi­li­ği­ni ya­pan oğ­lu­nu sı­nav­sız işe baş­lat­ma­ya ka­rar ver­di. 21 Ara­lık Cu­ma gü­nü iz­ne ay­rı­lan Kö­se, ve­ka­le­ti AK­P’­li mec­lis üye­si Er­can Ak­gü­ne­ş’­e ver­di. Oğ­lu Ah­met De­niz Kö­se ise ay­nı gün işe gi­riş ev­rak­la­rı­nı ha­zır­la­ya­rak Ak­gü­ne­ş’­e ver­di. Ev­rak­lar Ya­zı İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü­’ne sevk edil­di ve baş­ka­nın oğ­lu­nun be­le­di­ye­ye gi­riş iş­lem­le­ri ta­mam­lan­mış ol­du. 24 Ara­lı­k’­ta ba­ba­sıy­la be­le­di­ye­ye gi­den Ah­met De­niz Kö­se, di­ğer işi­ne git­me­di.
 
“AİLESİNE BAKIYOR”
 
Baş­ka­nın oğ­lu­nun be­le­di­ye­de işe baş­la­dı­ğı­nı du­yan Si­nan­pa­şa hal­kı ise üze­rin­de “Sa­yın be­le­di­ye baş­ka­nı oğ­lu­nu­zun ye­ni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­ri­z” ya­zı­lı çe­lenk gön­der­di. Baş­kan Kö­se ise ken­di­si­ne ya­pı­lan eleş­ti­ri­le­re say­gı duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Kü­çük bir bel­de­yiz. Den­ge­le­ri ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Be­nim oğ­lum da TC va­tan­da­şı. Res­mi ku­rum­da ça­lış­mak onun da hak­kı de­ğil mi? Bak­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu ai­le­si var.”
 
“Par­ti­min ha­be­ri va­r”
 
Baş­ka­n Nu­ri Kö­se, “Oğ­lu­mu işe al­mam­da par­ti teş­ki­la­tı­nın bil­gi­si va­r” de­di. Si­nan­pa­şa­lı­lar ise du­ru­mu Baş­ba­kan baş­ta ol­mak üze­re AKP ge­nel mer­ke­zi­ne iletti.
 
Ba­yi­lik ya­pı­yor­du
 
AK­P’­li baş­ka­nın oğ­lu Ah­met De­niz Kö­se, Si­nan­pa­şa­’da bir özel ile­ti­şim şir­ke­ti­nin ba­yi­li­ği­ni ya­pı­yor­du.
 
“E­şi­ni de işe al­sı­n”
 
Baş­kana tep­ki için bu çe­len­gi belediyeye gön­de­ren Si­nan­pa­şalılar, “Boş olan di­ğer kad­ro­ya da eşi­ni alıp, özel ka­lem müdiresi yap­sı­n” de­di. (EAK)

Kaynak: Sözcü
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Dikkat! Bu yollar 2 gün kapalı02 Ocak 2015 Cuma 14:37
 • Zabıta ceza değil ödül dağıttı26 Aralık 2014 Cuma 15:50
 • İzmir yeni yıla 'Özlem'le girecek26 Aralık 2014 Cuma 15:48
 • İstanbul'da taksici eylemi26 Aralık 2014 Cuma 10:39
 • İstanbul’da 12 saatlik su kesintisi24 Aralık 2014 Çarşamba 13:00
 • Sis bir çöktü bir daha kalkmak bilmedi08 Aralık 2014 Pazartesi 14:56
 • Trafik polisine ceza kesildi01 Aralık 2014 Pazartesi 10:27
 • İçme suyuna kanalizasyon atığı karıştı!27 Kasım 2014 Perşembe 11:03
 • AKP'li başkandan tarihi itiraf!26 Kasım 2014 Çarşamba 09:34
 • Çeşme’nin ölüm fermanı19 Kasım 2014 Çarşamba 08:22
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com