AKP'li belediyeden skandal davranış

AKP'li belediyeden skandal davranış
AKP’li Esenler Belediyesi, Cumhuriyet meydanın adını değiştirmekle kalmayacak alana Rabia sembolü yaptıracak.
Caddeye Mursi’nin adı verilecek
MIısır’­da Cum­hur­baş­ka­nı Mur­si­’ ye yapılan as­ke­ri müdahale, AK­P’­li­le­rin so­ru­nu ha­li­ne gel­di.  Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın des­tek­le­di­ği Müs­lü­man Kar­deş­ler için AK­P’­li Esen­ler Be­le­di­ye­si  ha­re­ke­te geç­ti. Bir te­le­viz­yon prog­ra­mı­na ka­tı­lan Esen­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tey­fik Gök­su, “Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­’nın is­mi­ Ra­bi­a Mey­da­nı ola­rak değiştirilecek…

‘Burası Cumhuriyet ülkesi’
Mı­sı­r’­da­ki Ra­bi­a’­tul Ade­viy­ye Mey­da­nı­’y­la ay­nı is­mi ta­şı­yan ala­na bir de ra­bi­a işa­re­ti­nin anı­tı ko­nu­la­cak. İl­çe­nin en bü­yük cad­de­le­rin­den bi­ri­si­ne ise Mu­ham­met Mur­si­’nin ismi ve­ri­le­ce­k” açık­la­ma­sını yap­tı. AK­P’­li Gök­su­’nun söz­le­ri­ne si­vil top­lum ör­güt­le­rin­den ve si­ya­si par­ti­ler­den bü­yük tep­ki gel­di. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­’n­da top­la­nanlar adına bir ko­nuş­ma ya­pan Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Mar­ma­ra Böl­ge So­rum­lu­su Dr. Ah­met Me­tin “Ül­ke­miz Cum­hu­ri­yet ül­ke­si­dir, bu­nun dı­şın­da dü­şün­ce­si olan­la­rın he­ves­le­ri kur­sak­la­rın­da ka­la­cak­tı­r” dedi. ­İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş ise Gök­su­’nun öne­ri­si­ni olum­lu kar­şı­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Top­baş, “Hiç­bir güç ve kuv­vet, halk ida­re ve ira­de­si­ne kar­şı çı­ka­maz” de­di. (SBK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com