AKP'li vekilden Erdoğan'a Yüce Divan isyanı!

AKP'li vekilden Erdoğan'a Yüce Divan isyanı!
AKP'de bir vekil daha Erdoğan'a isyan etti. Adları yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan Bakanların 'Yüce Divan'a gitmesini istedi.

TBMM Başkanvekili AKP'li Sadık Yakut, yolsuzluk skandalına adı karışan bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’a gitmesi gerektiğini söyledi. 

TBMM Baş­kan­ve­ki­li ve AKP Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­liSa­dık Ya­kut, 17 Ara­lık sü­re­ci­ne iliş­kin, “Or­ta­da biryol­suz­luk var­sa bu­nu kim­se kol­la­ya­cak, ko­ru­ya­cak de­ğil­dir. Yol­suz­lu­ğa adı ka­rı­şan sa­yın ba­kan­lar ke­sin­lik­le gö­rev­le­riy­le il­gi­li suç­lar­dan do­la­yı Yü­ce Di­va­n’­a gi­der­ler. Kim­se ya­pı­lan yol­suz­lu­ğu ko­ru­ma­nın pe­şin­de de­ğil. Yü­ce Di­va­n’­a git­me­dik­le­ri tak­dir­de de za­ten ka­mu vic­da­nı ra­hat­sız ola­ca­k” de­di.

KİMSE KOLLANMAZ

AKP Kay­se­ri teş­ki­la­tın­da ‘nö­bet­çi mil­let­ve­ki­li­’ ola­rak va­tan­daş­la­rın so­run­la­rı­nı din­le­yen TBMM Baş­kan­ve­ki­li Ya­kut, yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu son­ra­sın­da is­ti­fa eden ba­kan­lar­la il­gi­li çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. Son gün­ler­de ya­şa­nan­la­rın 30 Mar­t’­ta ya­pı­la­cak ye­rel se­çi­mi baş­ka bir nok­ta­ya ta­şı­dı­ğı­nı ifa­de eden Ya­kut, şöy­le de­vam et­ti:

“Ya­pı­lan tar­tış­ma­lar bu­nu bir ma­hal­li ida­re­ler se­çi­mi ol­mak­tan çı­kar­dı, baş­ka nok­ta­ya ge­tir­di. Bu­nun da asıl se­be­bi ağus­tos ayın­da ya­pı­la­cak Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­dir. MİT kri­zi ile baş­la­yan sü­reç, Ge­zi olay­la­rı ile de­vam et­ti, da­ha son­ra da 17 Ara­lı­k’­ta yol­suz­luk kı­lı­fıy­la bir yar­gı dar­be­si ya­pıl­mak is­ten­di. Or­ta­da bir yol­suz­luk var­sa bu­nu kim­se kol­la­ya­cak, ko­ru­ya­cak de­ğil­dir. Yol­suz­lu­ğa adı ka­rı­şan sa­yın ba­kan­lar ke­sin­lik­le gö­rev­le­riy­le il­gi­li suç­lar­dan do­la­yı Yü­ce Di­va­n’­a gi­der­ler. Kim­se ya­pı­lan yol­suz­lu­ğu ko­ru­ma­nın pe­şin­de de­ğil. Yü­ce Di­va­n’­a git­me­dik­le­ri tak­dir­de de za­ten ka­mu vic­da­nı ra­hat­sız ola­cak. Bun­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın.”  

ANINDA MÜDAHALE

“17 Ara­lı­k’­ta­ki ha­di­se­ye bak­tı­ğı­mız za­man 4 ay­rı ba­kan­lık­ta 2 yıl­dır ya­pı­lan ta­kip ne­ti­ce­sin­de­ki ay­rı ay­rı olay­la­rın Halk Ban­ka­sı ile bir­leş­ti­ri­lip bir dar­be gi­ri­şi­min­de bu­lu­nul­ma­sı­dır” diyen Yakut şöyle  konuştu:

“O gün­den bu­gü­ne ya­pı­lan dü­zen­le­me­ler­le bun­la­rın önü­ne ge­çil­di. Bun­dan son­ra da bu gi­bi kriz­le­rin çık­ma­sı ha­lin­de anın­da mü­da­ha­le edi­le­rek, hem ma­hal­li ida­re­ler se­çi­mi­ne hem de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ne in­şal­lah ra­hat bir or­tam­da gi­re­ce­ğiz.”

Yasa hakları koruyacak

Sa­dık Ya­kut, bir ga­ze­te­ci­nin in­ter­net dü­zen­le­me­si il­gi­li tar­tış­ma­la­rı sor­ma­sı üze­ri­ne şun­la­rı söy­le­di: “Tar­tı­şı­la­cak ta­bi­i. Hem ka­mu­da ça­lı­şan­la­rın hem si­ya­set­çi­le­rin Baş­ba­ka­nı­mız ve onun ­da ifa­de­siy­le Cum­hur­baş­ka­nı­’na ka­dar ki­şi­le­rin din­len­di­ği, ki­şi­lik hak­la­rı­nın ze­de­len­di­ği, il­gi­si ol­ma­yan ya­yın­la­rın ya­pıl­dı­ğı... Ta­bi­i ki bu dü­zen­le­me TBMM’­ye gel­di, tar­tı­şı­la­cak, ni­ha­i şek­li ve­ri­le­cek. İn­sa­nı­mı­zın te­mel hak ve hür­ri­yet­le­ri­ni, ki­şi­lik hak­la­rı­nı ko­ru­ya­cak şe­kil­de ya­sa çı­ka­rı­la­cak.” (BCE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com