AKP'nin dindar gençliği bar açtı!

AKP'nin dindar gençliği bar açtı!
Hem de içki firmalarından aldığı paralarla.
Başbakan alkolü yasakladı. Rekabet Kurumu Başkanı’nın oğlu bar açtı. Üstelik işletmeye içki firmaları sponsor oldu.
 
Mec­lis, geç­ti­ği­miz haf­ta iç­ki ya­sa­ğı­nı ka­bul et­ti. Her fır­sat­ta “din­dar genç­li­k” is­te­ği­ni di­le ge­ti­ren Baş­ba­kan Er­do­ğan ya­sa­ğı, “Ge­ce gün­düz içen ka­fa kı­yak genç­lik is­te­mi­yo­ru­z” söz­le­riy­le sa­vun­du. Al­ko­le sa­vaş açan Baş­ba­ka­n’­ın bü­rok­ra­tı­nın oğ­lu­nun ise An­ka­ra­’da bar aç­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. Üs­te­lik ba­rın pa­ra­sını da iç­ki fir­ma­la­rı karşıladı!
 
Ba­ba es­ki Re­fah Par­ti­li
 
Ka­pa­tı­lan Re­fah Par­ti­si­’n­den Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li se­çi­len, AKP dö­ne­min­de Re­ka­bet Ku­ru­mu­’na ön­ce üye son­ra Baş­kan olan Nu­ret­tin Kal­dı­rım­cı­’nın oğ­lu İs­ma­il Hak­kı Kal­dı­rım­cı, An­ka­ra Ga­zi­os­man­pa­şa­’da bar aç­tı. Ba­ba­sıy­la ay­nı ev­de ya­şa­yan oğul Kal­dı­rım­cı, bar için Ne­ne­ha­tun Cad­de­si­’ni seç­ti.
 
Tek ka­lem­de 259 bin TL
 
Sözcü­’nün ele ge­çir­di­ği fa­tu­ra bil­gi­le­ri­ne gö­re İs­ma­il Hak­kı Kal­dı­rım­cı­’nın aç­tı­ğı ba­ra bir iç­ki fir­ma­sı ‘hiz­met be­de­li­’ adı al­tın­da 259 bin 600 TL ve 61 bin 360 TL iki ay­rı öde­me yap­tı. Bu pa­ra­la­rın kar­şı­lı­ğın­da oğul Kal­dı­rım­cı, fir­ma­ya 14 bin şi­şe içe­cek al­ma ta­ah­hü­dün­de bu­lun­du. An­cak bu sa­yı­da bir alım ger­çek­leş­me­di. Oğul Kal­dı­rım­cı­’nın spon­sor fir­ma­la­rı bir­den faz­la. Ör­ne­ğin An­ka­ra mer­kez­li baş­ka bir iç­ki fir­ma­sı da 82 bin 600 TL fa­tu­ra­yı ‘sa­tış ge­niş­let­me fa­ali­yet­le­ri des­tek pa­yı­nı­z’ di­ye kes­ti. Ulus­la­ra­ra­sı baş­ka bir fir­ma­dan da 80 bin TL alan Kal­dı­rım­cı, 5 yıl ça­lış­ma sö­zü ver­di.
 
Firmaları ba­ba­sı de­net­li­yor
 
Oğul Kal­dı­rım­cı­’ya ‘hiz­met be­de­li­’, ‘des­tek pa­yı­’ di­ye pa­ra öde­yen fir­ma­la­rın dos­ya­la­rı ba­ba Kal­dı­rım­cı­’nın önü­ne gi­di­yor. Hak­sız re­ka­bet şi­ka­yet­le­ri­ne ba­ba Kal­dı­rımcı­’nın baş­ında olduğu Re­ka­bet Ku­ru­mu ka­rar ve­ri­yor. Bu fir­ma­lar­dan bi­ri hak­kın­da 2011’de­ki şi­ka­yet­le il­gi­li ku­rum şirket le­hi­ne ka­rar ve­rdi. 2013’te aynı firma hakkında ye­ni bir so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı. (BCK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com