AKP’nin ‘özel hastaneler bedava‘ yalanı

AKP’nin ‘özel hastaneler bedava‘ yalanı
AKP’nin bir yalanı da sağlık sektöründe ortaya çıktı.

Hükümetin sağlık alanında reform yaptığını söylemesi ve özel hastanelerin bedava olduğu yalan çıktı. Yapılan açıklamalarda “İs­te­yen va­tan­da­şı­mız, eli­ni ko­lu­nu sal­la­ya sal­la­ya, di­le­di­ği özel has­ta­ne­ye gi­de­bi­lir. Her­han­gi bir fark öde­me­den be­da­va te­da­vi ola­bi­li­r” ifadeleri yer almıştı ne yazık ki işin iç yüzü hiçte böyle değil.
 
Başbakan Erdoğan’ın ve partilerin söylemi “Ö­zel has­ta­ne­ler be­da­va. Ön­ce­den özel has­ta­ne­le­rin önün­den ge­çe­mi­yor­du­nuz. Şim­di ise, hiç fark öde­me­den te­da­vi ola­bi­li­yor­su­nu­z” şeklinde. Ancak 2007’den bu ya­na özel has­ta­ne­ler­de ‘fark üc­re­ti­’ alı­nı­yor!
 
YÜZ­DE 200’E KA­DAR FARK ÜC­RE­Tİ­” ALIYORLAR
 
Ön­ce yüz­de 30’la baş­la­yan fark 2009’da yüz­de 70’e, 2013 baş­la­rın­da yüz­de 90’a, 12 Ekim 2013 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te’de “va­tan­da­şa bay­ram he­di­ye­si­” ola­rak ya­yın­la­nan bir ka­rar­na­me ile de “yüz­de 200’e­” yük­sel­til­di!
 
Baş­ba­ka­n’­ın ve tüm ba­kan­la­rı­nın im­za­sı­nı ta­şı­yan ve 12 Ekim 2013 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yın­la­nan 2013/5385 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile ya­pı­lan dü­zen­le­me­ye gö­re de; “ö­zel has­ta­ne­ler, has­ta­lar­dan yüz­de 200’e ka­dar fark üc­re­ti­” ala­bi­le­cek­ler!
 
HEM DEVLETTEN HEMDE VATANDAŞTAN PARA ALACAKLAR
 
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­’nın be­lir­le­di­ği ve dev­let­çe kar­şı­la­nan te­da­vi üc­re­ti 2.500 TL ise, va­tan­daş özel has­ta­ne­ye ay­rı­ca “ce­bin­de­n” 5.000 li­ra­ya ka­dar te­da­vi üc­re­ti öde­ye­cek! (UGE)
 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com