AKP’nin yeni tuzağı

AKP’nin yeni tuzağı
AKP’nin yeni bir tuzağı, eş ve çocuğa para vermeye vergi geliyor

AK­P’­nin va­tan­da­şa ha­zır­la­dı­ğı “ye­ni bir tu­za­k” da­ha or­ta­ya çık­tı.

Bu tu­zak, “Eş, ço­cuk, an­ne ba­ba, kar­deş ve di­ğer ki­şi­le­re VE­Rİ­LEN PA­RA­LAR VE HE­Dİ­YE­LER­LE­” il­gi­li

Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu ile il­gi­li ya­sa tas­la­ğı­nın 53. mad­de­si­ne gö­re;

“Hi­be yo­lu ile ve­ya her­han­gi bir su­ret­le kar­şı­lık­sız ola­rak ve­ri­len pa­ra­la­rın ve di­ğer kıy­met­le­rin YIL­LIK 2.500 Lİ­RA­SI Ge­lir Ver­gi­si­’n­den is­tis­na tu­tu­la­cak.”

An­cak tah­sil­de bu­lu­nan­lar için ya­pı­lan gi­yim gi­der­le­ri, Ge­lir Ver­gi­si­’n­den is­tis­na ola­cak (Mad­de 53/6-c).

BE­YAN­NA­ME VE­Rİ­LE­CEK

Yıl­da top­lam ola­rak, 2.500 li­ra­nın üze­rin­de pa­ra ve­ya he­di­ye alan­lar (ya­ni ço­cuk, eş, kar­deş, an­ne, ba­ba ve­ya di­ğer ki­şi­ler) iz­le­yen yı­lın 1-25 Şu­bat ta­rih­le­ri ara­sın­da, “Yıl­lık Ge­lir Ver­gi­si Be­yan­na­me­si­” ve­re­cek ve Ge­lir Ver­gi­si öde­ye­cek­ler.
He­sap­la­nan Ge­lir Ver­gi­si de iki eşit tak­sit­te şu­bat ve ha­zi­ran ay­la­rın­da öde­ne­cek.

BE­YAN EDİ­LE­CEK GE­LİR

Hi­be yo­lu ile ve­ya her­han­gi bir su­ret­le kar­şı­lık­sız ola­rak edi­ni­len pa­ra­nın ve di­ğer kıy­met­le­rin, YIL­LIK 2.500 TL’­yi aş­ma­yan kıs­mı is­tis­na ol­mak üze­re;

a) 1 mil­yon TL’­ye ka­dar olan kıs­mı­nın % 50’si,

b) 1-5 mil­yon li­ra ara­sın­da­ki kıs­mın % 60’ı,

c) 5 mil­yon li­ra ve üze­rin­de­ki kıs­mı­nın % 70’i hak sa­hi­bi (ya­ni pa­ra­yı, he­di­ye­yi ve­ya ba­ğı­şı alan) yö­nün­den, edi­ni­min ger­çek­leş­ti­ği tak­vim yı­lın­da edi­nil­miş GE­LİR sa­yı­la­cak (Mad­de 53/1).

Özel­lik­le 75 bin li­ra­nın üze­ri­ne yüz­de 35 Ge­lir Ver­gi­si uy­gu­la­na­cak ol­ma­sı, va­tan­da­şı pe­ri­şan ede­cek.

Vergi oranı

10 bin TL’ye kadar % 15
25 bin TL’nin 10 bin TL’si için 1.500 TL, fazlası için % 20
50 bin TL’nin 25 bin TL’si için 4.500 TL, fazlası için % 25
75 bin TL’nin 50 bin TL’si için 10.750 TL, fazlası için % 30
75 bin TL’den fazlasının 75 bin TL’si için 18.250 TL fazlası için % 35

oranında vergilendirilecek (BCK)

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com