“Alkolü yasaklayan AKP faize neden dokunmuyor?”

“Alkolü yasaklayan AKP faize neden dokunmuyor?”
Es­ki müf­tü olan CHP’­li İh­san Öz­kes, al­kol ya­sa­ğıy­la il­gi­li AK­P’­yi eleş­tir­di: Ku­r’an’­da fa­iz al­kol­den bü­yük ha­ram. Mak­sat din­se fa­iz neden kaldırılmıyor?

CHP İstanbul Mil­let­ve­ki­li İh­san Öz­kes, di­ne da­yan­dı­ra­rak al­kol ya­sa­ğı­nı Mec­li­s’­ten ge­çi­ren AK­P’­ye ateş püs­kür­dü.
 
Vekillikten önce İstanbul Merkez Vaizi, Üsküdar, Şile, Beyoğlu ve Adana Yüreğir Müftüsü olarak görev yapan Öz­kes şun­la­rı söy­le­di:

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’nin ya­sa­la­rı­nı Ku­r’an ayet­le­riy­le kı­yas­la­mak yan­lış­. Me­se­la fa­iz ha­ram ve Ku­r’­an’da da en şid­det­li ya­sak onun­la il­gi­li. Pe­ki AK­P’­nin fai­zi kal­dır­ma pro­je­si var mı? Yok. Hat­ta AKP dö­ne­min­de fa­iz al­dı ba­şı­nı git­ti.

FAİZ İÇKİDEN DAHA GÜNAH

Ku­r’an-ı Kerim’e gö­re iç­ki ha­ram­dır an­cak en bü­yük 7 gü­nah ara­sın­da iç­ki yok­tur. Eğer mak­sat din­se, ya­sak­lan­ma­da fai­zin iç­ki­den da­ha ön­ce yer al­ma­sı la­zım.

AKP ik­ti­da­ra ge­le­li 11 yıl ol­muş. Ma­dem AKP al­kol ko­nu­sun­da bu ka­dar has­sas­tı, ni­ye ilk yıl­lar­da de­ğil de 11’in­ci yıl­da el atı­yor? De­mek ki mak­sat din de­ğil, mak­sat si­ya­set. Ya­sak­lar­la hiç­bir ye­re gi­dil­mez. Al­lah da böy­le is­ti­yor. Bi­li­yor­su­nuz ‘Din­de zor­la­ma yok­tu­r’ aye­ti var.
Ta­bi­ri ca­iz­se, in­ti­har et­mek ser­best, al­kol al­mak ya­sak gi­bi ga­rip bir olay ya­şa­nı­yor.

AKP, genç­li­ği dü­şü­nü­yor da biz dü­şün­mü­yor mu­yuz? Al­kol ba­ğım­lı­lı­ğı has­ta­lık­tır. Ama in­san ira­de­si­ni ve öz­gür­lü­ğü­nü sı­nır­la­ma, ma­hal­le bas­kı­sı oluş­tur­ma yanlış.

Sa­yın Baş­ba­kan, ‘İ­ki ta­ne ay­ya­şın yap­tı­ğı ya­sa si­zin içim mu­te­ber olu­yor da inan­cın em­ret­ti­ği bir ger­çek, va­ka ni­çin siz­ler için red­de­dil­me­si ge­re­ken bir olay ha­li­ne ge­li­yo­r’ di­yor. Bu iki ki­şi kim? Ulu Ön­der Ata­türk ve mer­hum İnö­nü mü? Zih­nin­de kim var­sa onu açık­la­ma­sı ge­re­kir. Ata­türk ve İnö­nü kas­te­di­li­yor­sa ger­çek­ten bu çok va­him bir du­rum olur. On­la­ra ay­yaş de­nil­di­ği­ni dü­şün­mek bi­le is­te­mi­yo­rum. (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com