"Alternatif Akiller" kuruldu

"Alternatif Akiller" kuruldu
Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk bu günkü köşesinden AKP'nin "Akil İnsanlarına" alternatif olarak içinde eski bakanlar, profesörler, ve akademisyenlerin olduğu "Alternatif Akillerİ" yazdı.
"Alternatif Akiller" gittikleri her ilde, AKP-PKK pazarlığını anlatacak. “Başka Türkiye yok” diyecek. Saygı Öztürk'ün Sözcü'deki yazısı:
 
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın be­lir­le­di­ği “a­kil in­san­la­r” ya­pa­ca­ğı top­lan­tı­la­ra kar­şın al­ter­na­tif top­lan­tı­lar dü­zen­le­ne­cek. Ara­la­rın­da es­ki Ba­kan Sa­di So­mun­cu­oğ­lu, Prof. Dr. Nev­zat Yal­çın­taş, Prof. Dr. İl­ber Or­tay­lı, Ha­lil İnal­cık, Prof. Dr. Ümit Öz­dağ, Hü­sa­met­tin Cin­do­ruk, Os­man Pa­mu­koğ­lu, Ha­san Ce­lal Gü­zel ve Müm­taz Soy­sal’ın da olduğu isimler, Tür­ki­ye­’yi karış karış do­la­şa­cak. “Baş­ka Tür­ki­ye Yo­k” kon­fe­rans­la­rı ve­re­cek. Ana­ya­sa­’dan Türk söz­cü­ğü­nün çı­ka­rıl­ma­sı­nın ge­ti­re­ce­ği sa­kın­ca­lar vatandaşa an­la­tı­la­cak.
 
Güneydoğu’dan davet geldi
 
İlk bil­di­ri­si­ni 300 im­za ile açık­la­yan gru­ba des­tek ve­ren­le­rin sa­yı­sı ise şim­di­den 20 bi­ne ulaş­tı. Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de bu­lu­nan si­ya­set­çi, bi­lim ada­mı, emek­li as­ker­ler de bu ça­lış­ma­la­ra “des­tek im­za­sı­” gön­der­di. Al­ter­na­tif kon­fe­rans­la­rı plan­la­yan es­ki Ba­kan Sa­di So­mun­cu­oğ­lu, SÖZ­CÜ­’nün so­ru­la­rı­nı şöy­le ce­vap­lan­dır­dı: “İl­le­ri­ne, il­çe­le­ri­ne gel­me­miz, ora­da ko­nuş­ma yap­ma­mız için her ta­raf­tan da­vet­ ge­li­yor. Ula­şa­bil­di­ği­miz her ye­re ulaş­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Bun­lar ara­sın­da Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz­de bu­lu­na­cak. Da­vet gel­me­yen yer­ler için si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la te­ma­sa ge­çe­ce­ğiz. Ya­pa­ca­ğı­mız top­lan­tı­la­rı­mı­za ‘Baş­ka Tür­ki­ye yo­k’, ‘Tür­ki­ye­’nin Bir­li­ği İçi­n’ ya da ‘Biz Tür­k’­üz, Tür­ki­ye­’yi­z’ ad­la­rın­dan bi­ri­si­ni ve­re­ce­ğiz.
 
“Bu millete sahip çıkan yok”
 
Bi­zi ara­yan­lar, böy­le bir gi­ri­şim baş­lat­tı­ğı­mız için bi­ze ön­ce te­şek­kür edi­yor­lar. Ar­dın­dan, ‘Ar­tık bu iş­ler bit­ti. Bu mil­le­te, dev­le­te sa­hip çı­kan kal­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor, ken­di­mi­zi yal­nız sa­nı­yor­duk. Siz­ler or­ta­ya çı­kın­ca bi­ze de ce­sa­ret gel­di ve yal­nız ol­ma­dı­ğı­mı­zı gör­dü­k’ di­yor­lar. Ül­ke­de tan­si­yon ina­nıl­maz bir bi­çim­de yük­sel­miş du­rum­da. Bi­zim ama­cı­mız tan­si­yo­nun yük­sel­me­si, ger­gin­li­ği tır­man­dır­mak de­ğil. Gi­de­ce­ği­miz yer­de, Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğiy­le bu mil­let için ne­ler ge­ti­ril­mek is­ten­di­ği­ni ve bu­nun muh­te­mel so­nuç­la­rı­nı an­la­ta­ca­ğız. Bir­lik, bü­tün­lük için­de ül­ke­mi­zin bü­yü­me­sini is­ti­yo­ruz.
 
“Vahim sonuçlar çıkabilir”
 
Gi­di­şat çok kö­tü. Önü­ne ge­çil­mez­se va­him so­nuç­lar­la kar­şı­la­şı­rız. Ege­men­li­ği bö­ler­se­niz iç ça­tış­ma­ çıkar. Hü­kü­me­ti tem­sil ede­cek grup­ta­ki­ler­den ba­zı­la­rı eşit­lik ola­rak ‘Tür­k’­ün di­lin­de eği­tim var­sa, Kür­t’­ün di­lin­de eği­tim ol­su­n’ is­ti­yor. Böy­le bir şey ola­maz. Bu­nu sağ­la­ma­nız müm­kün de­ğil. Bi­zim bil­di­ri­miz­den son­ra ge­len des­tek­ler, ül­ke­miz­de­ki bu­na­lı­mın şid­de­ti­ni gös­te­ri­yor. Ba­ğı­rıp ça­ğır­makla bir şey ol­maz. İn­san­la­ra sağ­du­yu­lu ol­ma­la­rı­nı an­la­ta­ca­ğız.”(IUE)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com