Amerika'n?N Suriye Ve L?Bnan Konular?Nda En ?Nemli Uzmanlar?Ndan...

Amerika'n?N Suriye Ve L?Bnan Konular?Nda En ?Nemli Uzmanlar?Ndan...
-Amerika'n?n Suriye ve L?bnan konular?nda en ?nemli uzmanlar?ndan biri olan Randa Slim ABD'nin bu kez...

-Amerika'n?n Suriye ve L?bnan konular?nda en ?nemli uzmanlar?ndan biri olan Randa Slim ABD'nin bu kez Suriye'ye m?dahale edece?ini s?yledi. NEW YORK (ANKA) - Amerika'n?n Suriye ve L?bnan konular?nda en ?nemli uzmanlar?ndan biri olan Randa Slim ABD'nin bu kez Suriye'ye m?dahale edece?ini s?yledi.
New York merkezli Posta 212 gazetesine a??klama yapan, New American Foundation isimli d???nce kurulu?unda uzman olarak ?al??an Slim, bu kez ABD'nin harekete ge?ecek olmas?n?n nedenleri olarak ?unlar? g?sterdi:

-SANK? ESAD YAPMI? G?B?-

?am'da yap?ld??? art?k kabul edilen kimyasal silah sald?r?s?n?n ?nceki haber verilen kimyasal sald?r?lara g?re ?ok daha b?y?k olmas?. ABD, Haziran ay?nda, Suriye'de o zamana kadar kimyasal silah sald?r?s? sonucu ?lenlerin say?s?n?n 100 ila 150 ki?i aras?nda oldu?unu iddia etmi?ti. Ge?en hafta meydana gelen sald?r?da ise ?lenlerin say?s? farkl? kaynaklara g?re de?i?mekle birlikte 500'den ba?layarak, bin 300 ila bin 800'e kadar ??k?yor. E?er do?rulu?u kesinle?irse, Saddam rejimi taraf?ndan yap?lan Halep?e katliam?ndan sonra d?nyan?n g?rd??? en b?y?k kimyasal sald?r?s? olan bu sald?r?n?n Esad taraf?ndan ger?ekle?tirildi?i izlenimi var."

-ESAD'IN HESAPLARI-

Slim'e g?re bu kez ABD'nin Suriye hedeflerine sald?r? d?zenleyecek olmas?n?n ikinci nedeni ise "Esad'?n Suriye i?indeki sava?a dair hesaplar?n?n, ABD h?k?metinin istedi?inin tam tersi y?nde ilerledi?inin g?r?lmesi."
Slim ?u de?erlendirmede bulundu:
"?u anki ABD D??i?leri Bakan? John Kerry, 2012 y?l? ba??nda g?revine ba?lad???nda, Suriye ile ilgili olarak ba?l?ca hedeflerinin, "Esad'?n sava?? kazanabilece?i y?n?ndeki hesaplar?n? de?i?tirme" oldu?unu ifade etmi?ti. O zamandan beri Esad, ?zellikle ?lkenin bat?s?nda bulunan Hama, Humus, ?am ve g?neyindeki Daraa ?ehirlerinde, isyanc?lara kar?? baz? ba?ar?lar sergilemi?, kaybetti?i yerlerin baz?lar?n? geri alm??t?. Yani, ABD'nin Suriye'de istedi?i politik ??z?me gidebilmek i?in Esad'?n en az?ndan sava?? kazanamayaca??n? kesin olarak fark etmesi ?zerine kurulan bu politika, ?zellikle L?bnan'dan Hizbullah'?n binlerce militan?n?n ?lkeye akmas?yla birlikte ger?ek olmad?. Esad g??lerinin, ge?en hafta ?am'?n do?u kesiminde ger?ekle?tirdikleri kabul edilen kimyasal silah sald?r?s?n?n da son aylarda ?lkenin ba?ka yerlerinde ya?ad??? ba?ar?lar?n g?veniyle oldu?u kabul ediliyor."

-?OCUK ?L?MLER? KABUL ED?LEMEZ-

Slim'e, ?am'da ya?anan sald?r? sonras?nda televizyonlara yans?yan ?ocuk ?l?m? g?r?nt?lerinin Obama taraf?ndan kabul edilemedi?ini ifade ederek, "Kimyasal silah kullan?m? gibi, d?nyadaki her milleti derinden etkileyecek bir olay?n ger?ekle?mesi, m?dahale konusunda Obama'n?n Amerikan kamuoyunu, di?er liderlerinse d?nya kamuoyunu ikna etmesini kolayla?t?racak" dedi.
"Kimyasal silah sald?r?s? ?ncesi, Obama'n?n Esad'a kar?? olas? bir sald?r?s?, ?slamc? ve hatta El Kaide yak?n? g??lere Amerika'n?n yard?m? olarak g?r?l?yor ve Amerikan kamuoyunun ?o?unlu?u taraf?ndan tasvip edilmiyordu" diyen Slim, "?imdi ise, kimyasal silah kullan?m? gibi uluslararas? hukukun ve toplum vicdan?n?n t?m?yle reddetti?i bir durumun olu?mas?, Obama'ya "kimyasal gaz ac?mas?zl???na maruz kalm?? ?ocuklar?n savunucusu' olma imkan?n? verecek. B?ylece Bat?l? liderler bir g?? kullan?m?n?, uluslararas? hukuk a??s?ndan daha kolay me?ru k?labilecekler" ifadelerini kulland?.

-WASHINGTON'DA SAVA? SENARYOLARI-

Amerikan ba?kentindeki uzmanlar?n ?o?u da Suriye'ye yap?labilecek bir m?dahalenin s?n?rl? olaca?? ve Suriye hava sahas?na girmeden yap?laca?? kanaatinde. Bu a??dan ?rd?n'de toplanaca?? s?ylenen ABD ve m?ttefiklerinin genelkurmay ba?kanlar? toplant?s? ve oradan ??kacak operasyonel kararlar?n ?nemine dikkat ?ekilirken, s?n?rl? bir m?dahale dahi, Suriye i?inde dengeleri muhalifler lehine de?i?tirebilece?i, sald?r?n?n b?y?kl??? ve kararl?l???n?n ise Esad'?n bundan sonraki kaderini belirleyece?i yorumlar? yap?l?yor.
Obama'n?n alaca?? kararlar ve Esad'?n uluslararas? toplumun taleplerine kar?? tak?naca?? tav?r?n, Suriye ve b?lge ?lkeleri ad?na tarihin ak???n? de?i?tirece?i de belirtiliyor.(ANKA)
(AB/CK/HF)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com