Ankara metrosunda öpüşenlerin cezası belli oldu!

Ankara metrosunda öpüşenlerin cezası belli oldu!
Ankara'da metroda öpüşenler için savcı ne karar verdi?
Ankara­’nın Kur­tu­luş Met­ro İs­tas­yo­’nun­da el ele tu­tu­şan bir çift için “Sa­yın yol­cu­la­rı­mız lüt­fen ah­lak ku­ral­la­rı­na uy­gun ha­re­ket edi­ni­z” anon­su ya­pıl­dı. Bu­nun üze­ri­ne 200 ki­şi, ah­lak anon­su­nu met­ro­da öpüş­me ey­le­mi ya­pa­rak pro­tes­to et­ti.
 
Karar 3 ayda çıktı
 
Öpü­şen­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı. Yak­la­şık 3 ay sü­ren so­ruş­turma­nın so­nun­da An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ver­di. Ba­sın Suç­la­rı Sav­cı­sı Kür­şat Kay­ral ey­le­min Ana­ya­sa ile gü­ven­ce al­tı­na alı­nan ifa­de öz­gür­lü­ğü kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ğini söyledi.

AİHM’e vurgu yapıldı
 
Sav­cı­lı­ğın ka­ra­rın­da, “Gös­te­ri yü­rü­yüş­le­ri­nin, top­lu­mun ge­ne­li­ni ra­hat­sız ede­bi­le­cek, en­di­şe­len­di­re­bi­le­cek hat­ta şok ve tah­rik ede­cek ve­ya on­la­rın be­lir­li dü­zey­de tep­ki­le­ri­ni çe­ke­bi­le­cek ve özel­lik­le azın­lık­ta ka­lan ­fikir­le­ri sa­vun­mak ama­cıy­la da dü­zen­le­ne­bi­le­ce­ği­ni­n” ulus­la­ra­ra­sı söz­leş­me­ler­le gü­ven­ce al­tı­na alın­dı­ğı ifa­de edil­di.
 
Öpüşenlere saldırmışlardı
 
Tepki için metroda öpüşenlere, kendilerine ‘Müslüman gençler’ diyen bir grup tekbir getirerek saldırmış, polis iki grubu ayırmıştı. (BCE)
 


Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com