Ankara’yı sarsacak bomba iddia!

Ankara’yı sarsacak bomba iddia!
Milli Eğitim Bakanlığı görevinden alınması için Çankaya Köşkü’ne isminin gittiğini öğrenen Ömer Dinçer, Gül’ün kapısını çaldı.
Ge­çen haf­ta ger­çek­le­şen ka­bi­ne de­ği­şik­li­ği ön­ce­sin­de sür­priz bir gö­rüş­me ya­pıl­dı­ğı­ or­ta­ya çı­k­mış­tı. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı gö­re­vin­den alın­ma­sı için Çan­ka­ya Köş­kü­’ne is­mi­nin git­ti­ği­ni öğ­re­nen Ömer Din­çer, Gü­l’­le gö­rü­şüp “Da­ha pro­je­le­rim va­r” me­sa­jı ilet­ti.
 
LİS­TE SIZ­DI: Baş­ba­kan Er­do­ğan ile Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ka­bi­ne de­ği­şik­li­ği­ni iki haf­ta üst üs­te yap­tık­la­rı haf­ta­lık gö­rüş­me­de ele al­dı­lar. Er­do­ğan, ya­pa­ca­ğı de­ği­şik­li­ği Gü­l’­le pay­laş­tı. İş­te bu nok­ta­dan son­ra lis­te dı­şa­rı sız­dı. Da­ha doğ­ru­su gö­rev­den alı­na­ca­ğı­nı öğ­re­nen Din­çe­r’­e bu bil­gi ve­ril­di.
 
GÜ­L’­E GİT­Tİ: Ba­kan­lık­tan alı­na­ca­ğı­nı öğ­re­nen Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çer, Çan­ka­ya Köş­kü­’n­den acil ran­de­vu al­dı. Cum­hur­baş­ka­nı ile gö­rü­şen Din­çe­r’­in “Ba­kan­lık­ta ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğim da­ha önem­li pro­je­le­rim var, de­vam et­mek is­ti­yo­ru­m” ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu id­di­a edil­di. Gül ise bu ta­sar­ru­fun Baş­ba­ka­na ait ol­du­ğu yö­nün­de ce­vap ver­di.
 
KİM­DEN ÖĞ­REN­Dİ?: Ka­bi­ne de­ği­şik­li­ği ko­nu­sun­da Er­do­ğan, çev­re­siyle bil­gi pay­la­şı­mı yap­mı­yor. Sa­de­ce Köş­k’e çık­ma­dan ön­ce özel ka­le­mi ve­ya da­nış­man­la­rın­dan bi­ri­ne lis­te­yi yaz­dı­rı­yor. Bu bil­gi Baş­ba­ka­nın ya­nın­da­ki 1-2 ki­şi­de bu­lu­nu­yor. Ömer Din­çe­r’­in gö­rev­den alı­na­ca­ğı­nı ne­re­den öğ­ren­di­ği me­rak ko­nu­su ol­du. Es­ki Baş­ba­kan­lık Müs­te­şa­rı olan Din­çe­r’­in Baş­ba­kan­lık eki­bin­den bil­gi ala­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ki­li­yor. Dü­şük bir ih­ti­mal ise Çan­ka­ya Köş­kü­’n­den böy­le bir bil­gi­nin ve­ril­me­si.  (EAK)

Kaynak: Sözcü Gazetesi
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com