“Askeri Casusluk” davasında sahte delil skandalı!

“Askeri Casusluk” davasında sahte delil skandalı!
Davada, üsteğmenin suçlandığı ve 9 Mayıs’ta el konulan belgenin son değişiklik tarihinin 18 Mayıs olduğu ortaya çıktı.

İzmir’­de yürütülen “As­ke­ri Ca­sus­lu­k” so­ruş­tur­ma­sın­da, bir mah­ke­me tu­ta­na­ğı­na yan­sı­yan skan­dal, gö­ren­le­ri şaş­kı­na çe­vir­di.
 
Sözcü gazetesinden Asuman Aranca’nın haberine göre, so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na alı­nan Üs­teğ­men Gök­han K.’nın avu­ka­tı Ke­mal Ye­ner Sa­ra­çoğ­lu, mah­ke­me sor­gu­su es­na­sın­da il­ginç bir tes­pit yap­tı. So­ruş­tur­ma­nın te­me­li­ni oluş­tu­ran “Pan­do­ra­” isim­li ve­ri ta­ba­nın­da­ki ka­yıt­la­ra, Bil­gin Öz­kay­nak isim­li iş ada­mı­nın evin­de “9 Ma­yı­s” tarihinde ya­pı­lan ara­ma­lar­da el ko­nul­du.
 
SERBEST BIRAKILDI
 
An­cak avu­kat Sa­ra­çoğ­lu, mü­vek­ki­li­nin de suç­lan­dı­ğı bu bel­ge­ler üze­rin­de­ki en son de­ği­şik­lik ta­ri­hi­nin “18 Ma­yı­s” ol­du­ğu­nu sap­ta­dı. Er­ge­ne­kon, Bal­yoz, Poy­raz­köy ve Odatv gi­bi da­va­lar­da­ki sah­te de­lil id­di­ala­rı­nı ye­ni­den gün­de­me ge­ti­ren id­di­a, tu­ta­nak­la­ra da yan­sı­dı. Sav­cı­lı­ğın Üs­teğ­men Gök­han K.’yı, 18 Ma­yıs 2012 ta­rih­li bel­gey­le suç­la­dı­ğı­nı anım­sa­tan Sa­ra­çoğ­lu, bu bel­ge­le­ri ba­rın­dı­ran Pan­do­ra isim­li ve­ri ta­ba­nın­da­ki ka­yıt­la­ra ise 9 Ma­yıs ta­ri­hin­de el ko­nul­du­ğu­nu be­lirt­ti. Sa­ra­çoğ­lu­’nun bu sa­vun­ma­sıy­la mü­vek­ki­li ser­best kal­dı.
 
“GEREĞİ YAPILSIN”
 
Üs­teğ­men Gök­han K. tu­tuk­la­ma is­te­miy­le sevk edil­di­ği mah­ke­me­de, suç ör­gü­tü ile iliş­ki­len­di­ri­len kim­se­yi ta­nı­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Hiç kim­se­ye bil­gi ve bel­ge ver­me­dim. Ve­ri ta­ba­nın­da is­mim ast­su­bay ola­rak geç­mek­te­dir. Bu du­rum be­ni il­gi­len­dir­mez çün­kü ben su­ba­yım. Dolayısıyla bu ve­ri ta­ba­nı ger­çe­ği yan­sıt­ma­mak­ta­dı­r” de­di. Avu­kat Sa­ra­çoğ­lu­’nun tes­pi­ti ise tu­ta­nak­la­ra şöy­le yan­sı­dı: “Biz bu hu­su­sun mah­ke­me ta­ra­fın­dan tes­pit edi­le­rek ay­rı bir yer­de sak­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz ve sav­cı­lı­ğa gön­de­ril­me­si­ni ta­lep edi­yo­rum.” (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com