Atatürk yaptırdı, AKP yıkıyor!

Atatürk yaptırdı, AKP yıkıyor!
Cumhuriyet tarihinin simgelerinden bir eser daha yok ediliyor.
Cumhuriyet tarihinin simgelerinden An­ka­ra­’da­ki 19 Ma­yıs Stad­yu­mu1936’da ya­pıl­dı. Mustafa Kemal, 1938’de 19 Ma­yıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenini ma­ne­vi kı­zı Ül­kü Ada­te­pe ile bir­lik­te burada iz­le­di.
 
700 gün sonra tamamlanacak
 
AKP hü­kü­me­ti, 20 bin ki­şi ka­pa­si­te­li ta­ri­hi 19 Ma­yıs Stad­yu­mu­’nu yık­ma ka­ra­rı al­dı. Baş­ba­kan Er­do­ğan ise 40 bin ki­şi­lik sta­dın es­ki­si­nin ye­ri­ne in­şa edil­me­si ta­li­ma­tı­nı ver­di.
 
1936 yı­lın­da ya­pı­lan ve Ata­tür­k’­ün bay­ram tö­ren­le­ri­ni iz­le­mek için git­ti­ği, ta­ri­hi An­ka­ra 19 Ma­yıs Stad­yu­mu yı­kı­la­cak. Yerine ise Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla yeni bir stadyum inşa edilecek
 
An­ka­ra­’da­ki 19 Ma­yıs Stad­yu­mu için yı­kım ka­ra­rı çık­tı. Oy­sa bu stat, Ata­türk dö­ne­min­de mi­ma­ri bir ya­rış­ma so­nu­cu, İtal­yan mi­mar Pao­lo Vi­et­ti-Vi­oli’­ye yap­tı­rıl­mış­tı. 1936’da hiz­me­te gi­ren 19 Ma­yıs Stad­yu­mu, pek çok ulu­sal bay­ra­ma ev sa­hip­li­ği yap­mış­tı. Ata­türk de, 19 Ma­yıs 1938’de­ki Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı tö­re­ni­ni bu stad­yum­da iz­le­miş­ti.
 
20 bin ki­şi ka­pa­si­te­li komp­leks, tü­rü­nün ilk ör­ne­ği ve ay­nı za­man­da Cum­hu­ri­ye­t’­in önem­li sim­ge­le­ri ara­sın­da… Komp­leks içe­ri­sin­de, bir at­le­tizm stad­yu­mu­nu, at ya­rış­la­rı ve as­ke­ri yü­rü­yüş­ler için bir hi­pod­rom, rugby, fut­bol, bas­ket­bol sa­ha­la­rı ve da­ha bir­çok bi­ri­mi ba­rın­dı­rı­yor. Yı­kı­la­cak olan 19 Ma­yıs Stad­yu­mu­’nun ye­ri­ne ye­ni­si ya­pı­la­cak. Yı­kı­ma 2013’te baş­la­na­cak.
 
Va­tan­daş ise stadın yıkılmasına tep­ki­li. Ta­ri­hi stad­yu­ma sa­hip çı­kıl­ma­ma­sı­nı eleş­ti­ren va­tan­daş­lar, “Bu­ra­sı Cum­hu­ri­yet dönemini yan­sı­tan önem­li bir ya­pı. Ne­den res­to­re et­mek ye­ri­ne yı­kı­yor­su­nuz? Ye­ni sta­dı ya­pa­cak baş­ka yer mi yok?” diyor.  (EAK)

Kaynak: Www.sozcu.com.tr/ataturk-yaptirdi-onlar-yikiyor.html
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com