Atatürk’ün sözüne şok ceza!

Atatürk’ün sözüne şok ceza!
Bartın’da bir veteriner, işyerinin girişine “Köylü Milletin Efendisidir” sözünü yazdı.

Bartın’da bir veteriner, işyerinin girişine “Köylü Milletin Efendisidir” sözünü yazdı. Tarım İl Müdürlüğü, “Kaldır o yazıyı yoksa ceza keseriz” diye uyardı.?Şok tehdit Meclis’e taşındı…

Bar­tı­n’­da bu­lu­nan bir ve­te­ri­ner kli­ni­ği, ca­mı­na Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ün “Köy­lü mil­le­tin efen­di­si­di­r” sö­zü­nü as­tı. An­cak o ta­be­la, Bar­tın Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık İl Mü­dür­lü­ğü­’nü kız­dır­dı. Mü­dür­lük, iş­ye­ri sa­hi­bi­ne o ya­zı­nın ‘yö­net­me­li­ğe ay­kı­rı ol­du­ğu­’ ge­rek­çe­siy­le kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­di. “O ya­zı­yı kal­dır yok­sa ce­za ke­se­ri­z” de­di. Kli­nik or­tak­la­rın­dan Tol­ga Kan­dar­lı, bu du­ru­ma tep­ki gös­ter­di.

“Zorla kaldırmaya çalışıyorlar”

Kan­dar­lı, “O ya­zı­yı 2001’de dö­ne­min Ta­rım İl Mü­dü­rü­’ne so­rup as­tık. Ama ne­den­se şim­di tep­ki al­dı. Ata­tür­k’­ün sö­zü­nün yö­net­me­lik ba­ha­ne­siy­le sö­kül­mek is­ten­me­si bi­zi üz­dü­” de­di. CHP Mil­let­ve­ki­li Rı­za Yal­çın­ka­ya, Bar­tı­n’­da ya­şa­nan bu ola­yı Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­dı. Yal­çın­ka­ya, “Ve­te­ri­ner kli­ni­ği­nin; açıl­dı­ğı gün­den bu ya­na ca­mın­da ya­zı­lı olan ‘Köy­lü Mil­le­tin Efen­di­si­di­r’ ya­zı­sı­nın; ne mak­sat­la ve de han­gi ge­rek­çey­le kal­dı­rıl­mak is­ten­di­ği ma­ale­sef bir tür­lü an­la­şı­la­ma­mış­tır. Ata­tür­k’­ün söy­le­miş ol­du­ğu ve al­tın­da im­za­sı­nın yer al­dı­ğı bir ya­zı­yı, iş ye­rin­den pa­ra ce­za­sı ver­me teh­di­diy­le zor­la kal­dırt­ma­ya ça­lı­şa­rak gö­rev ve yet­ki so­rum­lu­luk­la­rı­nın dı­şı­na çı­kıp, iş­ye­ri sa­hi­bi­nin öz­gür­lük ala­nı­nı kı­sıt­la­ma­ya kalk­mış­lar­dı­r” de­di.

İşte yanıt bekleyen sorular

Yal­çın­ka­ya, Ta­rım Ba­ka­nı Meh­di Eke­r’­den şu so­ru­la­ra ya­nıt ver­me­si­ni is­te­di: Ata­tür­k’­ün im­za­sı­nın yer al­dı­ğı “Köy­lü Mil­le­tin Efen­di­si­di­r” sö­zü­nün kli­ni­ği­nin ca­mın­da ya­zı­yor ol­ma­sın­dan Ba­kan­lı­ğı­nı­za bağ­lı il mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri­nin ra­hat­sız ol­ma­la­rı­nın se­be­bi ne­dir? Ata­tür­k’­ün söz­le­ri­ni suç sa­yan bu yö­net­me­lik ne za­man yü­rür­lü­ğe kon­muş­tur? (BCK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com