Bakanın oğluna fakirlik bursu

Bakanın oğluna fakirlik bursu
Mehmet Davutoğlu’nun servis, yemek, eğitim, kitap, kırtasiye tüm ihtiyaçları okuldan.

TED, Mehmet Davutoğlu’na yüzde 100 burs verdi. Mehmet’in servis, yemek, eğitim, kitap, kırtasiye tüm ihtiyaçları okuldan.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Türkiye Eğitim Derneği (TED) Koleji son sınıf öğrencisi olan oğlu Mehmet Davutoğlu’na fakirlik bursu çıktı.
ANAP’lı eski yönetici Selçuk Pehlivanlıoğlu’nun başkanlığını yaptığı TED Koleji, önümüzdeki eğitim döneminde tam burs kazanan isimleri belirledi. 28 Haziran tarihli yazıda, başarılı ve fakir olan 5 kişinin ismi yer aldı. Tam Eğitim Bursu kazanan isimler Ö.Doğan, M.Koçak, E.Göndür, O. Yavuz ve Mehmet Davutoğlu olarak açıklandı.

5 kriterden 2’si tutmuyor

Bursu kazanan öğrencinin eğitim ücreti, servis ücreti, yemek gideri, giyim gideri, kitap-kırtasiye harcama ve harçlıkları kolej yönetimi tarafından karşılanıyor. TED’in 2003-2004 yılından itibaren başlattığı tam eğitim bursunu alabilmek için 5 ana kriter var: “1- T.C vatandaşı olmak, 2- 5,6,7,8, 9. sınıflara devam ediyor olmak 3- öğrencinin en son aldığı karne not ortalamasının 85-100 arasında olması 4- Gelir durumu itibariyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması 5- Başka kurum ve kuruluşlardan burs, ücret, kredi vb yardım alıyor olması.”Babasının maaşı 20 bin lira

Bu kritere göre 12. sınıf öğrencisi burs alamaz. Ayrıca 4. kriter olan ‘kesinlikle ihtiyaç sahibi olması’ şartı da bakan oğlu için geçerli olmasa gerekir. Çünkü, Mehmet Davutoğlu’nun babası Ahmet Davutoğlu, bakan, vekil ve emekli maaşı olarak ayda yaklaşık 20 bin lira kazanıyor. Ayrıca yayınlanmış kitapları olan Davutoğlu’nun bu kitaplardan kazandığı yüklü bir telif geliri de mevcut.

Oturduğu konutun kirası 49 bin lira

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu, 2013 ba­kan­lık büt­çe­si gö­rü­şü­lür­ken otur­du­ğu ko­nut ne­de­niy­le mu­ha­le­fe­tin sert eleş­ti­ri­si­ni al­dı. Otur­du­ğu ko­nu­ta ay­lık 49 bin li­ra­dan 3 yıl­da 1 mil­yon 769 bin 450 TL ki­ra öden­di­ği­ni ha­tır­la­tan CHP’­li Mah­mut Ta­na­l’­ın eleş­ti­ri­si­ne Da­vu­toğ­lu şu ce­va­bı ver­miş­ti: “Bu ko­nut be­nim şah­si ko­nu­tum de­ğil. Bir dam­la su­yun pa­ra­sı dev­let ka­sa­sın­dan çık­maz. Bu bo­ğaz­dan ha­ram ge­çe­ce­ği­ne, Al­lah bu bo­ğa­zı, bu ca­nı al­sın.”

Bakan oğluna burs inceleniyor

TÜRK Eği­tim Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Sel­çuk Peh­li­van­lı­oğ­lu, Ba­kan Da­vu­toğ­lu­’nun oğ­lu­na önü­müz­de­ki yıl tam eği­tim bur­su ve­ril­me­siy­le il­gi­li “Ge­nel Mü­dü­rüm şu an­da AB­D’­de, okul­la da ko­nuş­tum, ev­rak­la­rı in­ce­le­ti­yo­ru­m” de­di. SÖZ­CÜ­’ye açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Peh­li­van­lı­oğ­lu, şun­la­rı söy­le­di: “Bel­ge­le­ri in­ce­le­ti­yo­rum. Ge­nel Mü­dü­rüm şu an­da AB­D’­de bu­lu­nu­yor. Hem biz­de­ki hem de okul­da­ki ev­rak­la­rı in­ce­le­ti­yo­rum. Bir yer­de tah­ri­bat fi­lan var mı, bak­tı­rı­yo­rum. Ek­len­di di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Burs ve­re­cek ol­sam YÖK Baş­ka­nı­’nın ço­cu­ğu da biz­de ona ve­ri­rim.”(SBK)

Sözcü

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com