Bakan’ın yengesi açılıma isyan etti

Bakan’ın yengesi açılıma isyan etti
Fazilet Babacan, 6 yıldır içine attığı acısını CHP’li Emine Ülker Tarhan’a anlattı. İmralı açılımına, “Ben bu ülkeye oğlumu verdim. Bize sormadan bu adımı attılar” diye karşı çıktı.

Tür­ki­ye Harp Ma­lu­lü Ga­zi­ler Şe­hit Dul ve Ye­tim­ler Der­ne­ği Kı­rık­ka­le Şu­be­si dün Mec­li­s’­e git­ti ve CHP’yi zi­ya­ret etti.
 
CHP’li Emi­ne Ül­ker Tar­ha­n’­ın ağırladığı grupta Bakan Ali Ba­ba­ca­n’­ın şe­hit düşen yeğeni Er­kut Ba­ba­ca­n’­ın an­ne­si Fa­zi­let Ba­ba­can da var­dı.
 
“MEZARINA BİLE GİTMEDİ”

 
Ey­lül 2007’de 21 ya­şın­da Bit­li­s’­te şe­hit dü­şen Er­kut Ba­ba­ca­n’­ın bağ­rı ya­nan an­ne­si Fa­zi­let Ba­ba­can, top­lan­tı­da ol­duk­ça üz­gün gö­rün­dü. Fa­zi­let Ba­ba­can, AK­P’­nin açı­lı­m sürecini eleş­ti­rir­ken ye­ğe­ni olan Ba­kan Ali Ba­ba­ca­n’­a da sitem etti. Fa­zi­let Ba­ba­can, “Baş­ba­kan bu sü­reç­te şe­hit ya­kın­la­rı­na hiç­bir şey sor­ma­dı. Ben bu ül­ke­ye oğ­lu­mu ver­dim, on­lar ne­le­ri­ni ver­miş? Ben bu­gü­ne ka­dar Ali Ba­ba­ca­n’­dan hiç­bir şey is­te­me­dim. Ama bir kez ol­sun oğ­lu­mun me­za­rı­na ge­lip çi­çek bi­le ge­tir­me­di­” de­di.
 
“BAŞINIZI EĞMEYİN”
 
CHP’­li Tar­han ise hü­kü­me­tin PKK ile baş ba­şa ve­re­rek Ana­ya­sa ha­zır­la­ma­sı­na mü­sa­ade et­me­ye­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti. Tar­han, “Baş­kan­lık kar­şı­lı­ğın­da ne ve­re­cek­ler? Şehidimizin aziz ha­tı­ra­sı­nı be­del ola­rak ver­me­mi­zi is­ti­yor­sa biz onu ver­me­yiz. Şe­hit an­ne­le­ri­nin ba­şı­nı öne eğ­dir­me­ye­ce­ği­z” diye konuştu. (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/2013/gundem/bakanin-yengesi-acilima-isyan-etti.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com