Bakanlık Ergenekon’da örgüt ve kanıt bulamadı

Bakanlık Ergenekon’da örgüt ve kanıt bulamadı
Haberal, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu
CHP’li tutuklu vekil Mehmet Haberal’ın başvurusunu değerlendiren mahkeme, Adalet Bakanlığı’ndan savunma istedi. Bakanlık, delil sunamadı. Son sözü AYM söyleyecek.
 
CHP’­nin tu­tuk­lu mil­let­ve­kil­i Prof. Dr. Meh­met Ha­be­ral 4 yıl 3 ay 19 gün­dür ce­za­evin­de tu­tu­lu­yor. Tu­tuk­lu­lu­ğu­nun kal­dı­rıl­ma­sı için Ana­ya­sa Mah­ke­me­si (AYM) Baş­kan­lı­ğı­’na “Bi­rey­sel baş­vu­ru­da­” bu­lun­du. Mah­ke­me, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’n­dan sa­vun­ma is­te­di. Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan AYM Baş­kan­lı­ğı­’na gön­de­ri­len sa­vun­ma­da, baş­ka sa­nık­lar­la il­gi­li ya­pı­lan ara­ma­lar­da ele ge­çi­ril­di­ği id­di­a edi­len de­lil­le­re da­ya­lı ola­rak öne sürülen ör­gü­tün var­lı­ğı ka­nıt­lan­ma­ya ça­lı­şıl­dı. An­cak, sa­vun­ma­da bu sa­nık­lar ve de­lil­ler­le Ha­be­ral ara­sın­da hu­ku­ki, fii­li hiç­bir ir­ti­bat ku­ru­la­ma­dı.

Sa­vun­ma­ya kar­şı sa­vun­ma
Bu sa­vun­ma üze­ri­ne ay­nı gün Meh­met Ha­be­ra­l’­ın avu­kat­la­rı, “sa­vun­ma­ya kar­şı sa­vun­ma­” ha­zır­la­yıp mah­ke­me­ye sun­du. Şim­di, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’n­den ta­ri­hi ka­rar bek­le­ni­yor. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç, ko­nu­nun en kı­sa sü­re­de ele alı­nıp so­nuç­lan­dı­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ha­be-­ra­l’­ın avu­kat­la­rın­dan Di­lek Hel­va­cı, SÖZ­CÜ­’ye sa­vun­ma­la­rıy­la il­gi­li şu bil­gi­le­ri ver­di:

“Suça dair delil bulunamadı”
“A­da­let Ba­kan­lı­ğı, Ha­be­ra­l’­ın tu­tuk­lu ola­rak yar­gı­lan­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­bi­le­cek tek bir de­lil da­hi gös­te­re­me­di. Çün­kü, mü­vek­ki­li­miz­le il­gi­li ev ve iş­yer­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­da hiç­bir suç de­li­li­nin el­de edil­me­di­ği İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Bi­lir­ki­şi İn­ce­le­me Ra­po­ru’n­da da be­lir­til­di. Baş­ka sa­nık­lar­la il­gi­li ara­ma­lar­da da, Ha­be­ra­l’­ın üze­ri­ne atı­lı su­çu iş­le­di­ği­ne da­ir de­lil bu­lu­na­ma­dı. Mah­ke­me He­ye­ti­’n­ce yö­nel­ti­len top­lam 185 so­ru­dan hiç­bi­ri­nin te­rör, ce­bir, şid­det ya da dar­be ile il­gi­li ol­ma­ma­sı da bu­nun en açık gös­ter­ge­si­dir. Hü­kü­met, mü­vek­ki­li­miz Ha­be­ral‘ın tu­tuk­lu ola­rak yar­gı­lan­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­bile­cek dos­ya kap­samın­da hiç­bir de­lil bu­lun­ma­ma­sı ne­de­niy­le, ay­nı da­va­da yar­gı­la­nan ba­zı sa­nık­la­rın hu­ku­ki ve fii­li ko­num­la­rı ile Ha­be­ra­l’­ı ‘eş­de­ğe­r’ ko­num­da imiş gi­bi gös­ter­me ça­ba­sı da ka­bul edi­le­mez.”(SBK)

Sözcü
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com