Bakanlıkta silahlar çekildi!

Bakanlıkta silahlar çekildi!
Açılımla artan siyasi gerilim bürokratların sinirini bozdu.

Ulaştırma Bakanlığı’nda raportör Hakan Çeliközer, kendisine ‘yalaka’ diyen müşavir Mehmet Satılmış’a silah çekti. Tabanca tutukluk yapmasa alnının ortasından vuracaktı.
 
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, son dö­nem­de ya­şa­nan ger­gin­lik­ler ba­kan­lık­la­ra da yan­sı­dı. 12 Ey­lül 1980 ön­ce­sin­de ol­du­ğu gi­bi ba­kan­lık­lar­da bü­rok­rat­lar ara­sın­da da si­ya­si gö­rüş ay­rı­lık­la­rı, tar­tış­ma­la­ra hat­ta kav­ga­la­ra dö­nüş­tü.
 
Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı­’n­da, ra­por­tör tar­tış­tı­ğı hu­kuk mü­şa­vi­ri­ne ta­ban­ca ile ateş et­mek is­te­di. Olay bü­yük kor­ku ve he­ye­can ya­rat­tı, ya­şa­nan­la­rın du­yul­ma­ma­sı için bü­yük ça­ba gös­te­ril­di. An­cak ola­yın ay­rın­tı­la­rı­ ortaya çıktı.
 
GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANIYOR
 
Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı­’n­da ge­çen haf­ta Hu­kuk Mü­şa­vi­ri Meh­met Sa­tıl­mış ile 1. Hu­kuk Mü­şa­vi­ri İs­met Top­ka­ra ara­sın­da tar­tış­ma ya­şan­dı.
 
Si­ya­si gö­rüş ay­rı­lık­la­rı, De­niz­ci­lik Müs­te­şar- lı­ğı­’n­dan ge­len­le­re ön yar­gı­lı dav­ra­nıl­dı­ğı, ra­por­la­rın de­fa­lar­ca de­ğiş­ti­ril­di­ği, de­ği­şik­lik­le­rin sek­re­ter ara­cı­lı­ğıy­la mü­şa­vir­le­re gön­de­ril­me­si de ge­ri­li­mi son dö­nem­de iyi­ce ar­tır­dı. Ge­çen haf­ta Top­ka­ra ile Sa­tıl­mış ara­sın­da ma­kam oda­sın­da baş­la­yan tar­tış­ma da­ha son­ra ko­ri­do­ra taş­tı. Ta­raf­lar bir­bir­le­ri­nin üzer­le­ri­ne yü­rü­dü. Top­ka­ra­’nın ya­nın­da yer alan ra­por­tör­ler­den Ha­kan Çe­li­kö­zer de, ken­di­le­ri­ne “ya­la­ka­” de­di­ği id­di­asıy­la Sa­tıl­mı­ş’­a tep­ki gös­ter­di.
 
TABANCA TUTUKLUK YAPTI
 
Ön­ce­ki ak­şam me­sa­i çı­kı­şın­da Sa­tıl­mış, Çe­li­kö­ze­r’­le kar­şı­laş­tı. Ge­çen haf­ta­ki olay üze­ri­ne iki­li ye­ni­den tar­tış­ma­ya baş­la­dı. Bir­bir­le­ri­ne kü­für eden bü­rok­rat­la­rı Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı per­so­ne­li ya­tış­tır­ma­ya ça­lış­tı. Si­nir­le­ri­ne ha­kim ola­ma­yan Ra­por­tör Çe­li­kö­zer, park ye­rin­de bu­lu­nan oto­mo­bi­li­ne gi­dip, si­la­hı­nı al­dı ve Sa­tıl­mı­ş’­ın bu­lun­du­ğu ye­re ko­şa­rak gel­di. Tar­tış­ma ye­ni­den alev­len­di. Sa­tıl­mış, Emek Po­lis Ka­ra­ko­lu­’n­da ver­di­ği ifa­de­de ola­yı şöy­le an­lat­tı: “Ha­kan Çe­li­kö­zer ara­ba­dan si­la­hı­nı ala­rak çık­tı ve dı­şa­rı­da si­la­hı­nın sür­gü­sü­nü çe­ke­rek mer­mi­yi nam­lu­ya ver­di. Ben de ara­cım­dan çı­kıp bu ki­şi­nin üze­ri­ne iler­ler­ken şa­hıs elin­de­ki si­la­hı ba­na doğ­rul­ta­rak te­ti­ği­ne bas­tı. Si­la­hın ho­ro­zu düş­tü an­cak ateş al­ma­dı. Bu ara­da hu­kuk mü­şa­vir­le­ri Ab­dül­ka­dir Sa­rı, Gam­ze Ege­men, Ab­dul­lah Er­gün Bal ra­por­tö­rün eli­ne sa­rı­la­rak tek­rar si­la­hı ateş­le­me­si­ni en­gel­le­di­ler. Ba­kan­lı­ğın özel gü­ven­lik ele­man­la­rı ara­ya gir­di ve ola­yın bü­yü­me­si­ni en­gel­le­di­ler. Ken­di­sin­den şi­ka­yet­çi ve da­va­cı­yım.”
 
“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”
 
Bir hu­kuk mü­şa­vi­ri de, ba­kan­lık­ta can gü­ven­lik­le­ri­nin kal­ma­dı­ğı­nı, ba­zı ki­şi­le­rin ba­kan­lı­ğa si­lah­lı ola­rak gel­dik­le­ri­ni, 12 Ey­lül ön­ce­si man­za­ra­la­rın ya­şan­dı­ğı­nı öne sür­dü. Si­lah çe­ki­len Meh­met Sa­tıl­mı­ş’­a 10 gün ra­por ve­ril­di. Ra­por­tör Çe­li­kö­zer si­lah çek­me id­di­ası ko­nu­sun­da ses­siz kal­dı. 1. Hu­kuk Mü­şa­vi­ri İs­met Top­ka­ra ise bu ko­nu­da ko­nuş­mak is­te­me­di. (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/2013/gundem/bakanlikta-silahlar-cekildi.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com