Başbakan Erdoğan'a yakın işadamının gizli aşkı!

Başbakan Erdoğan'a yakın işadamının gizli aşkı!
Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları'ndaki 'tape'lerde adı geçen işadamı MAKYOL'un patronu Mehmet Ali Çebi oyuncu sevgilisine pahalı hediyeler alıyor.

Başbakan Erdoğan'a yakın olan Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları'ndaki 'tape'lerde adı geçen işadamı MAKYOL'un patronu Mehmet Ali Çebi Oyuncu Selin Demiratar ile aşk yaşamaya başladı.

Şim­di­ye ka­dar Mus­ta­fa Al­tı­ok­lar, Ab­dul­lah Oğuz ve Meh­met Akif Ala­kurt gi­bi ken­di sek­tö­rün­de olan isim­ler­le aşk ya­şa­yan gü­zel oyun­cu Se­lin De­mi­ra­tar, bu kez gön­lü­nü bir iş ada­mı­na kap­tır­dı. Şu sı­ra­lar Kutsi ile birlikte rol aldığı “Hu­zur So­ka­ğı” di­zi­sin­de Fey­za ka­rak­te­riy­le iz­le­di­ği­miz oyun­cu­nun ün­lü iş ada­mı Meh­met Ali Çe­bi ile giz­li aşk ya­şa­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

10 yaş fark

Gü­zel oyun­cu­nun sev­gi­li­si Mak­yol İn­şa­at, Mö­ven­pick ve Eti­ler Me­ri­di­en Ote­li­’nin sa­hi­bi. Yak­la­şık 6 ay­dır bir­lik­te olan Se­lin De­mi­ra­tar ile iş ada­mı Meh­met Ali Çe­bi­’nin giz­li giz­li bu­luş­tuk­la­rı öğ­re­nil­di. Sev­gi­li­siy­le ara­sın­da en az 10 yaş fark olan De­mi­ra­tar, iliş­kisi­ni giz­le­mek için Çe­bi ile ge­nel­de iş ada­mı­nın sa­hi­bi ol­du­ğu otel­le­rin kral da­ire­sin­de bir ara­ya ge­li­yor.

Hediyeye boğuldu

Bu ara­da ün­lü iş ada­mı, gü­zel sev­gi­li­si­ne pa­ha­lı he­di­ye­ler al­ma­yı ih­mal et­mi­yor. Se­lin De­mi­ra­tar, sev­gi­li­si­nin ken­di­si­ne al­dı­ğı Mer­ce­des cip ile geç­ti­ği­miz gün­ler­de İs­tin­ye Par­k’­ta ob­jek­tif­le­re ta­kıl­mış­tı. Güzel oyuncu cipi kendisinin aldığını söylemişti. Ay­rı­ca 42 bin Eu­ro de­ğe­rin­de­ki pır­lan­ta taş­lar­la iş­len­miş Ro­lex saa­ti de ko­lun­dan hiç çı­kart­mı­yor. Gü­zel oyun­cu hem bu he­di­ye­ler­le çe­kil­miş fo­toğ­raf­la­rı­nı hem de sev­gi­li­si­nin sa­hi­bi ol­du­ğu Me­ri­di­en Ote­l’­in kral da­ire­sin­de­ki gö­rün­tü­le­ri­ni ins­tag­ram say­fa­sın­dan pay­laş­tı.

Ba­şa­rı­ı oyun­cu Se­li­n ­De­mi­ra­tar, 42 bin Eu­ro de­ğe­rin­de­ki pır­lan­ta­lar­la iş­li Ro­lex mar­ka bu saa­ti ko­lun­dan hiç çı­kar­mı­yor. İliş­ki­si­ni sa­de­ce en ya­kın ar­ka­daş­la­rıy­la pay­la­şan gü­zel oyun­cu­nun, “Hu­zu­ru ve aradığım mut­lu­lu­ğu Meh­me­t’­te bul­du­m” de­di­ği öğ­re­nil­di. (BCK)


Sözcü

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com