Başbakan’a “Valide Sultan”dan yanıt!

Başbakan’a “Valide Sultan”dan yanıt!
Başbakan’ın “Muhteşem Yüzyıl” eleştirisine “Valide Sultanı” Nebat Çehre’den yanıt geldi: Amaç gündem değiştirmek…

Muhteşem Yüzyıl’da Valide Sultan’ı canlandıran Nebahat Çehre, “Burada amaç gündem değiştirmek Memlekette bu kadar sorun varken, bunu gündeme getirmek niye anlamadım” dedi…

Başbakan Er­do­ğan, ön­ce­ki gün ka­tıl­dı­ğı ha­va­li­ma­nı açı­lı­şın­da Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­ma­n’­ın ha­ya­tın­dan esin­le­ni­le­rek ek­ra­na ge­ti­ri­len Muh­te­şem Yüz­yıl di­zi­si­ni he­def al­mış­tı.

“Bi­zim öy­le bir ec­da­dı­mız yok. Biz öy­le bir Ka­nu­ni ta­nı­ma­dık. Biz öy­le bir Sul­tan Sü­ley­man ta­nı­ma­dık. Onun öm­rü­nün 30 yı­lı at sır­tın­da geç­ti. O di­zi­le­ri­ yö­net­men­le­ri­ni de o te­le­viz­yo­nun sa­hip­le­ri­ni de mil­le­ti­min hu­zu­run­da kı­nı­yo­rum. Ve yar­gı­nın da ge­rek­li ka­ra­rı ver­me­si­ni bek­li­yo­ru­z” di­yen Er­do­ğan, sav­cı­la­rı açık açık gö­re­ve da­vet et­miş­ti.

“DİZİ İLGİYLE İZLENİYOR”
 
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın sert eleş­ti­ri­le­ri­ne ilk ya­nıt Muh­te­şem Yüz­yı­l’­ın Va­li­de Sul­ta­n’­ına can ve­ren Ne­ba­hat Çeh­re­’den gel­di. Ge­çen se­zon­da öle­rek di­zi­den ay­rı­lan Ne­ba­hat Çeh­re, Muh­te­şem Yüz­yı­l’­ın halk ta­ra­fın­dan bü­yük bir il­giy­le iz­le­di­ği­ni be­lirt­ti. Çeh­re, söz­le­ri­ni söy­le sür­dür­dü: “Bu so­nuç­ta ta­ri­hi olay­lar­dan yo­la çı­kı­la­rak se­nar­yo­laş­tı­rıl­mış bir di­zi.
  
“GERÇEKTE HAREM VAR”
 
Za­ten ba­şın­da bu­nun bir ha­yal ürü­nü ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Ben­ce bu­ra­da amaç gün­dem de­ğiş­tir­mek. Mem­le­ket­te bu ka­dar so­run var­ken, bu­nu gün­de­me ge­tir­mek ni­ye an­la­ma­dım. Her ta­rih­çi fark­lı bir ‘Os­man­lı­’ an­la­tı­yor. So­nuç ola­rak in­kar edi­le­me­ye­cek bir ha­rem ger­çe­ği var. Bu an­la­tı­lan­la­rın ger­çe­ği yan­sıt­tı­ğı­na inan­mı­yor­sa el­le­rin­de çok bü­yük im­kan­lar var, bil­dik­le­ri gi­bi bir di­zi çek­sin­ler biz de iz­le­ye­lim.”
 
150 MİLYON KİŞİ İZLİYOR
 
Yurtdışına ihraç edilen dizilerin başında gelen Muhteşem Yüzyıl, sadece Türklerin değil milyonlarca yabancının gönlünü de fethetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Türkiye’nin 76 ülkeye dizi ihraç eder duruma geldiğini ve son yıllarda ‘Gümüş’, ‘Kaybolan Yıllar’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl’ isimli dizilerinin birçok ülkede izlendiğini söyledi.
 
ORTADOĞU DA LİSTEDE
 
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
“Muhteşem Yüzyıl’ı şu an Ortadoğu, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri’nde 150 milyona yakın kişinin izlediğini tahmin ediyoruz. 2006’da 1 saatlik bile ihracat yokken, 2011 yılı sonu itibarıyla 10 bin 500 saat dizi ihracatı yapmış durumdayız.” (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Fox TV’ye çirkin saldırı14 Ocak 2015 Çarşamba 12:55
 • Yandaş medya açık açık hedef gösterdi14 Ocak 2015 Çarşamba 12:45
 • Havuz yazarı konferanstan kovuldu13 Ocak 2015 Salı 13:24
 • Economist: Türk medyası için zor zamanlar09 Ocak 2015 Cuma 11:04
 • “AKP basını bitirdi“09 Ocak 2015 Cuma 10:26
 • "Bu ayıp, bu kan asla temizlenemeyecek"08 Ocak 2015 Perşembe 16:50
 • Atilla Taş'tan olay yaratan 'Yüce Divan' tweeti!06 Ocak 2015 Salı 11:11
 • Hülya Avşar'dan Sözcü'ye dava!25 Aralık 2014 Perşembe 10:49
 • Milliyet'te deprem, hangi isimlerin görevine son verildi?17 Aralık 2014 Çarşamba 11:27
 • Abdülkadir Selvi'nin kafası karıştı15 Aralık 2014 Pazartesi 10:54
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com