Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a büyük ihale kıyağı!

Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a büyük ihale kıyağı!
Etiler'in en değerli arazisi Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın gizli ortağı olduğu iddia edilen şirkete peşkeş çekiliyordu.

Etiler'deki Polis Okulu arazisinin Bosp­ho­rus 360 adlı şirket tarafından ihalesiz şekilde alınacağı, bunun için Başbakan Erdoğan'ın seferber olduğu, Başbaakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da şirketin gizli ortakları arasında olduğu iddia ediliyor. Arazinin ihalesiz alınması için KİPTAŞ'ın devreye girdiği fezlekelerde yer alıyor. Yine yayınalanan fezlekelerde yol­suz­luk dos­ya­sı­na gi­ren te­le­fon ka­yıt­la­rı­na gö­re Er­do­ğan, “Al­lah iyi­lik­ler ver­si­n” di­ye­rek ara­dı­ğı Usa­me Ku­tu­b’­a “O­ra­yı biz­zat ben ta­kip ede­ce­ği­m” dediği öne sürülüyor. Şirketin ortakları arasında  Muaz Ka­dı ve Usa­me Ku­tu­b da bulunuyor.

Polis Okulu’nu almadan projesini hazırlatmışlar

Bilal Erdoğan’ın da ortakları arasında olduğu ileri sürülen Bosphorus 360’ın İstanbul Etiler Polis Okulu arazisine yapacağı projenin maketi internete sızdı.

İs­tan­bul Eti­le­r’­de­ki Po­lis Oku­lu ara­zi­si­nin, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın da giz­li or­ta­ğı ol­du­ğu öne sü­rü­len Bosp­ho­rus 360 şir­ke­ti­ne dev­re­dil­me­den ön­ce pro­je­si­nin ha­zır­lan­dı­ğı id­di­a edil­di.

Sos­yal pay­la­şım ağı Twit­te­r’­dan yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın fez­le­ke­si­ni ya­yın­la­yan “Ha­ram­za­de­le­r” ad­lı he­sap, bu kez Eti­ler Po­lis Oku­lu­’na plan­la­nan pro­je­nin ma­ke­ti­ne iliş­kin fo­toğ­raf­la­rı pay­laş­tı.

Re­zerv ala­nı ilan edil­di

He­sap­tan pay­la­şı­lan fez­le­ke­nin bir bö­lü­mün­de yer ve­ri­len id­di­aya gö­re ise şir­ket, Eti­ler Po­lis Oku­lu ara­zi­si­nin iha­le­si­ni al­mış gi­bi ha­re­ket et­ti. Pro­je ha­zır­lan­dı, ze­min etüt­le­ri, fi­zi­ki çev­re ve pi­ya­sa araş­tır­ma­sı yap­tı­rıl­dı. Eti­ler Po­lis Oku­lu ara­zi­si risk­li bir ze­mi­ne sa­hip ol­ma­ma­sı­na rağ­men ‘dep­rem ris­ki al­tın­da olan ala­n’ di­ye be­lir­len­di. Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ka­ra­rı onay­la­dı, Ba­kan­lar Ku­ru­lu da oku­lun ara­zi­si­ni, ana­liz ra­po­ru ol­ma­dan, 2.7.2013 ta­ri­hin­de risk­li alan ilan et­ti. Ana­liz ra­po­ru Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rın­dan son­ra es­ki ta­rih­li ola­rak dü­zen­len­di. Din­le­me kay­dın­da re­zerv ala­nı ilan edi­len po­lis oku­lu ara­zi­si­ne iliş­kin imar pla­nı­nın Çev­re Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı id­di­a edi­li­yor. 25-05-2013 ta­rih­li din­le­me kay­dın­da Ab­dül­ke­rim Çay ile İl­ker Ay­cı ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­ya yer ve­ri­li­yor.

“En iyi­si, en ra­ha­tı o”

Ta­pe­le­re gö­re Ay­cı, Ça­y’­a “Ne ol­du en son du­rum, be­ye­fen­diy­le gö­rüş­me son­ra­sı­” di­yor. Çay, Ha­san abi di­ye söz et­ti­ği ki­şi­nin bil­gi no­tu­nu ba­ka­na ve­re­ce­ği­ni söy­lü­yor. Ça­y’­ın “Re­zerv ala­nı ilan edil­di­ğin­de pla­nı da ba­kan­lık ya­pa­bi­li­yor. As­lın­da en iyi en ra­ha­tı o” ce­va­bı ka­yıt­lar­da yer al­dı.
İd­di­aya gö­re or­tak­lar tı­kan­dık­la­rı ko­nu­lar­da da sık sık Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a da­nış­tı. Te­le­fon ka­yıt­la­rın­da Baş­ba­kan, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Top­baş ile Baş­ba­kan­lık da­nış­ma­nı Ef­kan Ala­’ya ko­nu­yu ak­tar­dı­ğı­nı ve takipçisi olacağını söy­lü­yor. Fez­le­ke­de yer ve­ri­len id­di­ala­ra gö­re; Bosp­ho­rus şir­ke­ti­nin or­tak­la­rı Eti­ler Po­lis Oku­lu ara­zi­si­nin de­ğe­ri­ni is­te­dik­le­ri gi­bi be­lir­le­mek için de ça­lış­tı. İn­ter­ne­te sı­zan id­di­ala­ra gö­re Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin ko­nut şir­ke­ti KİP­TA­Ş’­ın İmar Mü­dü­rü Se­mih De­mir­ci, 2012 Ma­yıs ve Ha­zi­ran ay­la­rı bo­yun­ca, Def­ter­dar­lı­ğın, ara­zi­nin de­ğe­ri­ni be­lir­le­mek için aça­ca­ğı iha­le­yi ta­kip et­ti. De­mir­ci, Bi­lal Er­do­ğan ve or­tak­la­rı­nın ara­zi­yi is­te­di­ği fi­yat­lar­dan al­ma­sı­nı sağ­la­mak için, iha­le­ye ka­tı­la­cak şir­ket­le­ri de be­lir­le­di.

İha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı

İha­le­ye Do­na­tı ve Çiz­gi Gay­ri­men­kul De­ğer­le­me fir­ma­la­rı ka­tıl­dı. İki şir­ke­tin kaç pa­ra tek­lif ve­re­ce­ği­ni de De­mir­ci be­lir­le­di. İha­le, Do­na­tı fir­ma­sı­na ve­ril­di. Fez­le­ke­de tek­lif­le­rin “say­dam­lı­ğı­nı­n” iha­le­ye ka­tı­lan­lar ara­sın­da es­pri ko­nu­su ol­du­ğu ile­ri sü­rül­dü. Fi­ya­tı 1 mil­yar do­la­rın üze­rin­de ol­du­ğu öne sürülen ara­zi­nin, de­ğe­ri­nin 460 mil­yon li­ra ola­rak be­lir­len­di­ği id­di­a edil­di. (BCE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com