Bbc T?Rk?E Kandil'e Gidip Cemil Bay?K İle R?Portaj Yapt?.-Cemil...

Bbc T?Rk?E Kandil'e Gidip Cemil Bay?K İle R?Portaj Yapt?.-Cemil...
-BBC T?rk?e Kandil'e gidip Cemil Bay?k ile r?portaj yapt?.-Cemil Bay?k: "Hi?bir zaman PKK ?unu s?ylememi?tir:...

-BBC T?rk?e Kandil'e gidip Cemil Bay?k ile r?portaj yapt?. -Cemil Bay?k: "Hi?bir zaman PKK ?unu s?ylememi?tir: 'Biz, geri ?ekilmeyi Nevruz'la ba?lat?p, 1 Haziran'da tamamlayaca??z, Kuzey'de tek bir gerilla kalmayacak, bunun ?zerine ikinci a?ama ba?layacak'. Kesinlikle ne b?yle bir anla?ma vard?r, ne b?yle bir belge vard?r."

ANKARA(ANKA) - KCK E? Ba?kan? Cemil Bay?k, h?k?metin bar?? s?recinin nas?l ilerleyece?i konusunda bir plan? ve program? olmad???n?, hatta b?y?k bir sava?a haz?rland???n? iddia ederken "E?er 1 Eyl?l'e kadar ikinci a?aman?n gerektirdi?i y?nde ad?m atmazlarsa bizim art?k yapaca??m?z bir ?ey kalmaz. Biz geri ?ekilmeyi s?rd?rd?k, 1 Eyl?l'e kadar da s?rd?rece?iz, ama 1 Eyl?l'de bunu g?rmezsek geri ?ekilmeyi durdururuz" dedi.
Kandil'de BBC T?rk?e'nin sorular?n? yan?tlayan Bay?k, AK Parti h?k?metinin kendilerine b?y?k bir darbe vurmak istedi?ini belirtirken, iktidar?n yol haritas?yla ilgili bir program? olmad???n? ?ne s?rd?.
"Aldatarak zaman kazanmak, b?t?n bu geli?tirdiklerimizi, se?imlere kurban etmek istiyorlar. Belediye se?imlerini kazan?p onun ?zerine parlamento se?imini, Cumhurba?kanl??? se?imini kazanmak istiyorlar. G?ndemlerinde K?rt sorununu ??zmek gibi sorun yok. Tamamen zaman kazanmaya oynuyorlar. ??leri ??k??e g?t?rmek, ondan sonra sava?la g?ya PKK'n?n i?ini bitirmek istiyor. Ya da olmazsa se?imlere kadar b?yle idare etmek, "i?te bak biz sava?? durdurduk, kan akm?yor' propagandas?n? yap?p, se?imleri kazanmak istiyorlar" iddias?nda bulunan Bay?k'?n baz? ifadeleri ??yle:
"-Abdullah ?calan ve kendisiyle g?r??en heyetin mutabakat? do?rultusunda, s?recin birinci a?amas?nda silahlar susacak, PKK'l?lar G?ney'e do?ru geri ?ekilmeye ba?layacakt?.
Biz elimizdeki esirleri kar??l?ks?z b?rakt?k. Ate?kesi kar??l?ks?z ilan ettik. Sava?? durdurma, gerillay? Kuzey'den G?ney'e ?ekmeyi pratikle?tirdik. Birinci a?amay? biz ba?ar?yla tamamlad?k.
-1 Haziran, ikinci a?aman?n ba?lang?c?d?r. Bu da Ekim ay?n?n sonuna kadar tamamlanacakt?. Ekim ay?n?n sonunda da ???nc? a?amaya ge?ilecekti.
-1 Haziran, AKP'nin dedi?i gibi i?te b?t?n gerillan?n Kuzey'den G?ney'e ?ekilmesinin son tarihi de?ildir. 1 Haziran, gerillan?n sava?? durdurma ve geri ?ekilmeyi pratikle?tirme tarihidir. Hi?bir zaman PKK ?unu s?ylememi?tir: 'Biz, geri ?ekilmeyi Nevruz'la ba?lat?p, 1 Haziran'da tamamlayaca??z, Kuzey'de tek bir gerilla kalmayacak, bunun ?zerine ikinci a?ama ba?layacak'. Kesinlikle ne b?yle bir anla?ma vard?r, ne b?yle bir belge vard?r."
-?ekilme devam ediyor, y?zde 20 a??klamas? yanl??. Y?zdelerle konu?mak anlams?z. -Biz T?rk devletiyle g?r??meler yaparken ?unun ?zerinden yapt?k: Gerilla, sava?? durduracak, G?ney'e ?ekilecek. '?u kadar tarihte ba?layacak ?u kadar tarihte geri ?ekilecek, tamamlanacak' demedik. Sadece 'Bu karar? uygulayaca??z' dedik. Zaten kendimiz bu karar? alm???z, uyguluyoruz.
-PKK taban?n? tutmakta zorlan?yoruz.
-Biz 1 Eyl?l'e kadar ?abalar?m?z? s?rd?rece?iz. ?nder Apo da s?rd?r?yor, biz de s?rd?r?yoruz. E?er 1 Eyl?l'e kadar ikinci a?aman?n gerektirdi?i y?nde ad?m atmazlarsa bizim art?k yapaca??m?z bir ?ey kalmaz. Biz geri ?ekilmeyi s?rd?rd?k, 1 Eyl?l'e kadar da s?rd?rece?iz, ama 1 Eyl?l'de bunu g?rmezsek geri ?ekilmeyi durdururuz. Ve hatta b?yle devam ederlerse geriye gelen g??ler nas?l geldilerse ?yle de tekrar Kuzey'e giderler.
-Anadil m?zakere konusu bile yap?lamaz.
-Gezi'de demokratik siyasetin kanallar? a??lmak istendi, demokratik bir eylem geli?tirilmek istendi. Vah?ice ?zerine gidildi. ?leri demokrasi isteyen, demokratikle?me paketlerini geli?tirenler bunu yapabilir mi?
-S?recin ikinci a?amas? kapsam?nda ?calan taraf?ndan ?nerilen komisyonlar?n kurulmas? i?in h?k?metin ad?m atmal?.
-Daha ?nce ?calan taraf?ndan yap?lan a??klamalarda, Hukuk, Sosyo-ekonomik Geli?me, Misak-? Milli, Kad?n ?zg?rl???, Ekoloji, Sivil Toplum, G?venlik, Hakikatleri Ara?t?rma ve ?zleme komisyonlar? kurulmas? istenmi?ti. E?er bu sekiz komisyon kurulur, ?al???r, yasalar olu?turulursa bunlar? parlamentoya getirirse, parlamento tart???r bunlar? yasalara d?n??t?r?rse, bu hem K?rt sorununu ??zecek, hem T?rkiye'yi demokratikle?tirecek, hem de ikinci a?amada devlet ve h?k?met ?zerine d??en g?revi yerine getirmi? olacak, ikinci a?ama tamamlanm?? olacak. Bununla normalle?me s?recine ge?ece?iz."
-Ayr?ca s?reci takip edecek bir komisyonun olu?turulmas? gerekir, bu komisyon hem devletin hem de PKK'n?n att??? ad?mlar? denetlemeli.
-(Ada'ya) T?rk bas?n?ndan gidenlerin olmas? gerekiyor, akademisyenlerin gitmesi gerekiyor, sivil toplum kurulu?lar?ndan, siyaset?ilerden gidenlerin olmas? gerekiyor.
-Akil ?nsanlar grubunun haz?rlad??? raporlar?n yay?nlanmas? da PKK'n?n talepleri aras?nda.
-Baraj ve kalekol in?aatlar? ile, PKK'l?lar?n ?ekildi?i b?lgelere asker ve korucular?n yerle?tirilmesi, cezaevlerinde h?l? ?ok say?da K?rt siyaset?inin bulunmas? s?rece ayk?r?." (ANKA)
(ORH/HF)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com