Bdp Grup Ba?Kanvekili ?Dris Baluken, "E?Er Akp H?K?Meti Yeni...

Bdp Grup Ba?Kanvekili ?Dris Baluken, "E?Er Akp H?K?Meti Yeni...
-BDP Grup Ba?kanvekili ?dris Baluken, "E?er AKP H?k?meti yeni bir sava? maceras?na girecekse tabi ki...

-BDP Grup Ba?kanvekili ?dris Baluken, "E?er AKP H?k?meti yeni bir sava? maceras?na girecekse tabi ki ge?mi? olan tezkere ?zerinden herhangi bir s?re? y?r?temeyecektir. Yeni bir s?reci yeni bir tezkereyi Meclis'in g?ndemine getirmesi gerekecektir. B?ylesi bir ?ey ya?an?rsa BDP olarak daha ?nceki tezkerede oldu?u gibi bu tezkerede de yine sava?a kar?? en g??l? muhalefeti ortaya koymak i?in biz Meclis'te olaca??z" dedi. ANKARA (ANKA)- BDP Grup Ba?kanvekili ?dris Baluken, "E?er AKP H?k?meti yeni bir sava? maceras?na girecekse tabi ki ge?mi? olan tezkere ?zerinden herhangi bir s?re? y?r?temeyecektir. Yeni bir s?reci yeni bir tezkereyi Meclis'in g?ndemine getirmesi gerekecektir. B?ylesi bir ?ey ya?an?rsa BDP olarak daha ?nceki tezkerede oldu?u gibi bu tezkerede de yine sava?a kar?? en g??l? muhalefeti ortaya koymak i?in biz Meclis'te olaca??z" dedi.
BDP Grup Ba?kanvekili ?dris Baluken, TBMM'de d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda Meclis'in Eyl?l ba?? itibar?yla demokratikle?me paketi ve Ortado?u'da ya?anan geli?meler nedeniyle ola?an?st? toplanmas?n? istedi.
H?k?metten demokratikle?me paketini kamuoyuna a??klamas?n? isteyen Baluken, "Demokratikle?meyle ilgili ad?mlar? atman?n gayreti i?erisinde olmal?d?r. Aksi takdirde bu daha ?nceki y?llarda heba edilen ?nemli bir f?rsat?n h?k?met taraf?ndan heba edilmek istendi?i gibi bir alg? olu?ur" dedi.
Baluken, 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n?'nde 4 ilde ?stanbul, Diyarbak?r, Van ve Mersin'de b?lgesel mitingler yapacaklar?na i?aret etti. Baluken, BDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?'?n ?stanbul'daki mitinge, BDP E? Genel Ba?kan? G?ltan K??anak'?n da Diyarbak?r'daki mitinge kat?laca??n? s?yledi.

-SORULAR-

Bir bas?n mensubunun "?ekilme" konusundaki sorusuna Baluken, "B?y?k bir oranda bu ?ekilmenin ?u anda devam etti?ini biliyoruz" derken, "Burada Ba?bakan bir alg? y?netiyor. Kendi ?zerine d??en sorumluluklar? yerine getirmemenin kamuoyunda halk nezdinde tart???lmamas?n? sa?lamaya ?al???yor" diye konu?tu.
Bir soru ?zerine de Baluken, "Silahs?z eylem yapma gibi bir durum PKK i?in de de?il b?t?n halklar i?in me?ru bir hakt?r. H?k?met bu konuda gerekli ad?mlar? atmazsa T?rkiye halklar? alanlarda, meydanlarda, Meclis platformlar?nda bunlar? g?ndemle?tirmenin h?k?met ?zerinde demokratik bir bask? olu?turman?n aray??? i?inde olacaklard?r" dedi.
"Suriye tezkeresi g?ndemde, b?yle bir talep gelirse tavr?n?z ne olur?" sorusuna ?dris Baluken, "AKP H?k?metinin d?? politikas?nda bir sava? ?srar? devam ediyor. Suriye ile ilgili ?zelikle bu son tezkere ile ilgili yap?lan tart??malar? son derece talihsiz buluyoruz. BM karar? olmadan uluslar aras? bir karar, hukuksal me?ruiyeti tart???lmayan bir karar ??kmadan en ?n safta tekrar h?k?met yetkililerinin ??karak sava? ?a?r?lar? yapmalar?n? biz son derece tehlikeli giri?imler olarak de?erlendiriyoruz. Daha ?nce Meclis'te ??km?? olan tezkere uluslar aras? bir hukuk me?ruiyetinin sa?lanmas? ?art?n? ?ng?r?yordu. BM karar? olmadan b?ylesi bir hukuksal zeminin sa?land???n? ifade etmek m?mk?n de?ildir. Dolay?s?yla e?er AKP H?k?meti yeni bir sava? maceras?na girecekse tabi ki ge?mi? olan tezkere ?zerinden herhangi bir s?re? y?r?temeyecektir. Yeni bir s?reci yeni bir tezkereyi Meclis'in g?ndemine getirmesi gerekecektir. B?ylesi bir ?ey ya?an?rsa BDP olarak daha ?nceki tezkerede oldu?u gibi bu tezkerede de yine sava?a kar?? en g??l? muhalefeti ortaya koymak i?in biz Meclis'te olaca??z" yan?t?n? verdi. (ANKA)
(MG/ORH)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com