Bilal'in vakfı TÜRGEV bedava binaya doymuyor!

Bilal'in vakfı TÜRGEV bedava binaya doymuyor!
Emine Erdoğan’ın anne ve babasının adını taşıyan yurdun sırrı ortaya çıktı. İşin içinde yine bedavacılık var!

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın eşi Emi­ne Er­do­ğa­n’­ın an­ne ve ba­ba­sı­nın is­mi­nin ve­ril­di­ği Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­ti­me Hiz­met Vak­fı­’na (TÜR­GEV) bağ­lı Hay­ri­ye-Ce­mal Gül­ba­ran Yur­du için İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si (İBB) ta­ra­fın­dan be­del­siz ar­sa ayar­lan­dı­ğı id­di­a edil­di.

Ay­dın­lık Ga­ze­te­si­’nin ha­be­ri­ne gö­re, CHP’­li Kar­tal Be­le­di­ye­si­’n­den ta­kas yön­te­miy­le alı­nan ara­zi, 2011’de be­del­siz ola­rak Er­do­ğan ai­le­si­nin yö­ne­ti­min­de ol­du­ğu TÜR­GE­V’­e tah­sis edil­di. Kar­tal Be­le­di­ye­si­’nin ay­nı ar­sa için ver­di­ği iş bi­tir­me bel­ge­sin­de yur­dun be­de­li 9 mil­yon 102 bin TL iken, TÜR­GE­V’­in bel­ge­sin­de be­de­lin 10 mil­yon 827 bin 600 TL ol­ma­sı dik­kat çek­ti. İd­di­ala­ra gö­re, ara­da­ki far­kın ne­re­ye git­ti­ği ise be­lir­siz­li­ği­ni ko­ru­yor. Pe­ki “ta­ka­s” na­sıl ger­çek­leş­ti? İBB, Kar­tal Be­le­di­ye­si­’n­den Esen­te­pe Ma­hal­le­si’nde 1106 ada, 92 par­sel­de­ki 9 bin 260 met­re­ka­re­lik ara­zi­yi is­te­di. Kar­tal Be­le­di­ye­si Kar­tal Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si Komp­lek­si­’nin he­men ya­nın­da bu­lu­nan ara­zi ko­nu­sun­da İB­B’­ye olum­suz ya­nıt ver­di.

ZORLAYARAK ALDILAR

İB­B’­nin zor­la­ma­la­rı so­nu­cu ara­zi ta­kas yo­luy­la dev­re­dil­di. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si kar­şı­lı­ğın­da Kar­tal Be­le­di­ye­si­’ne Uğur Mum­cu Ma­hal­le­si­’n­de bir ara­zi ver­di. Kar­tal Be­le­di­ye­si de bu ara­zi­ye park yap­mak üze­re pro­je ha­zır­la­dı. Bun­dan son­ra dev­re­ye TÜR­GEV gir­di. İBB ara­zi­yi üc­ret­siz ola­rak TÜR­GE­V’­e tah­sis et­ti. Ara­zi­ye 432 ya­tak­lı kız yur­du in­şa edil­di. 15 bin 468 met­re­ka­re­lik in­şa­at ala­nı­na yap­tı­rı­lan yur­da, Emi­ne Er­do­ğa­n’­ın an­ne ve ba­ba­sı Hay­ri­ye-Ce­mal Gül­ba­ran adı ve­ril­di. Yur­dun açı­lı­şı­nı ge­çen se­ne Baş­ba­kan Er­do­ğan, eşi ve oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan yap­tı. Yur­dun in­şa­at iha­le­si­ni alan ASL İn­şa­at’­ın en bü­yük or­ta­ğı­nın ise AKP es­ki Mil­let­ve­ki­li Ab­dül­ka­dir Kart ol­ma­sı dik­kat çek­ti. Kart, 2009’da ASL’nin ço­ğun­luk his­se­le­ri­ni sa­tın al­mış­tı.

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com